Fredag hadde laget styremøte, der det ble fattet følgende vedtak:

«Styret i Fiskarlaget Nord viser til at det er besluttet og åpne for et loddefiske i 2018. Havforskerne mener at loddebestanden er i en slik befatning at dette er forsvarlig.

Styret mener det må utvises særlig varsomhet i forbindelse med forvaltning av lodden, dette med henvisning til de kollapser vi har opplevd i bestanden, som tyder på at lodden er spesielt sårbar.

Styret vil fremheve den betydning lodden har for blant annet hyse- og torskebestanden, som er avgjørende bestander for store deler av kystflåten og ikke minst landindustrien. Loddebestanden oppfattes videre å være på et lavt nivå. Det er grunn til å mene at de kvotenivå som er satt vil gi svært begrenset verdi og lønnsomhet for de fartøy som skal delta i loddefisket.

Erfaringen med lodden og betydningen av å unngå nye kollaps i denne bestanden, holdt opp i mot den begrensede verdi det har å få gjennomført et fiske etter lodde i 2018, gjør at styret i Fiskarlaget Nord er kritisk til at det iverksette et fiske etter lodde allerede nå. Det bør heller prioriteres å observere loddebestandens utvikling i en utvidet periode uten fiske.

Det bes om at utviklingen i fisket og loddebestanden følges nøye.»