Utvalget har gått gjennom Nærings- og Fiskeridepartementet forslag til endringer i regelverket for turistfiske og har kommet med følgende uttalelse:

«Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til høringsnotat fra Nærings- og Fiskeridepartementet med forslag til endring av regler for turistfiske. Nordland Fylkes Fiskarlag er svært tilfreds med at departementet har utarbeidet et forslag til nye regler for turistfiske og applauderer disse.

Fiskerne har over flere år registrert utviklingen i turistfisket som har fått et stadig større omfang. Fiskarlaget har gjentatte ganger foreslått at det må iverksettes tiltak for å redusere omfanget av dette fisket og at en måtte få det inn i lovlige og bærekraftige former. Det er derfor bra at departementet nå har tatt tak i saken. Det må tilføyes at en forutsetter at den nye fiskeriministeren følger opp det som den forrige startet.

Arbeidsutvalget vil i det følgende kort kommentere de enkelte forslagene som departementet har fremmet eller har kommentert i høringen.

Arbeidsutvalget er enig i Departementets forslag om at en turist kun må ha adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiske-virksomhet. Arbeidsutvalget mener at en slik bestemmelse vil redusere omfanget av fisket. Det forutsettes at bestemmelsen også skal gjelder turister som har fisket med stang fra land.

I dag kan en turist ta med seg et maksimumskvantum fisk ut av landet engang pr uke. Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene om hvorvidt den nevnte tidsperioden bør endres til én gang årlig. Arbeidsutvalget vil kommentere at i utgangspunktet har årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag tidligere foreslått at turister ikke skal kunne ta med seg fisk ut av landet i det hele tatt. Dette er fortsatt lagets prinsipielle holdning. Imidlertid vil en utførselskvote på 20 kilo sløyd hodekappet fisk, og at dette skal være en årskvote, være et langt skritt i riktig retning.

Arbeidsutvalget ser ikke for seg at en skal innføre en ordning med omregningsfaktorer i turistfisket, slik det er for yrkesfiskere.

Arbeidsutvalget mener det er behov for å forsterke rapporteringsreglene. Her må turistfiskebedriftene pålegges et ansvar. Det må samtidig overfor bedriftene klargjøres at unnlatelse av det å følge opp pålegg gitt av myndighetene vil føre til reaksjoner. Arbeidsutvalget forutsetter at Fiskeridirektoratet eller annen kontrollinstans har eller får ressurser til å følge opp at både rapporteringsregler og andre regler etterleves.

Arbeidsutvalget anser det ikke som nødvendig å rapportere flere arter enn de som rapporteres i dag. En vil i tilknytning til dette temaet foreslå at det blir forbudt å gjenutsette alle andre arter enn de fem artene som i dag skal rapporteres inn. Dette med bakgrunn i at det likevel er stor fare for at fisken dør. Dette gjelder f. eks uer, brosme og lange som ikke tåler å bli halt opp fra dypet.

Departementet drøfter dette med restråstoff fra fiskeindustribedrifter. Arbeidsutvalget mener at dette ikke er noe tema i denne sammenhengen. Det er et lite kvantum det er snakk om og det vil ikke finnes noe apparat for å ta vare på restråstoffet.

Arbeidsutvalget mener det er behov for å få en registreringsordning for turistfiskebedrifter der bedriften må oppfylle helt bestemte krav for å få anledning til utleie av båter til turister. Det er høy ulykkesfrekvens blant turistfiskerne og alt for mange av turistene omkommer på havet i løpet av året. Dette må det settes fokus på og departementet i samarbeid med f.eks. Sjøfartsdirektoratet må komme frem til krav som skal settes til den enkelte turistfiskebedrift i så måte.

Det kan også være behov for å etablere et sett med regler for turistfiskebedrifter, bl. a med bakgrunn i at mange av disse drives av utlendinger som ikke helt har satt seg inn i norsk regelverk.

Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag mener med bakgrunn i det at departementet bør innføre en tillatelsesordning for turistfiskevirksomheter og at det foretas nødvendige lov- eller forskriftsendringer for å få det til.

Nærings- og Fiskeridepartementet har avslutningsvis begrunnet sine forslag med at turistfiske i utgangspunktet ikke må baseres på et mengdefiske, men heller et fiske hvor opplevelsen av fisket står i sentrum. Departementet har videre begrunnet forslagene med at en ønsker å få bukt med sløsingen med fiskeressurser. I tillegg mener Arbeidsutvalget at det er like viktig å få registrert hvor store kvanta fisk som tas opp av turistfiskere og hvilke arter dette dreier seg om.»