Arbeiderpartiets Siv Larssen Aasvik fikk med seg sine partikolleger, Høyre og Frp i Nordland fylkesting. Tilsammen utgjorde de flertallet og i uttalelsen fra fylkestinget i Nordland heter det at de ønsker åpning av Nordland VI og konsekvensutredning for Nordland VII og Troms II, melder Vesterålen Online.

Nordland fylkesting mener at Nordland VI må åpnes for letevirksomhet høsten 2013 og at det må foreligge en konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Nordland VII og Troms II i løpet av 2014.

Det er gjennomført en betydelig kunnskapsinnhenting fra områdene de siste årene. Denne kunnskapen må danne grunnlaget for rask oppstart av og gjennomføring av en konsekvensutredning med sikte på åpning. De områdene av Nordland VI som allerede er konsekvensutredet, men som ble midlertidig stengt, kan åpnes for aktivitet umiddelbart, sier de tre partiene i en uttalelse.

Nordland fylkesting legger vekt på at letevirksomhet og eventuell utvinning fra funn må baseres på teknologi som ivaretar tungtveiende hensyn til miljø, sikkerhet og sameksistens med fiskeri- og reiselivsnæringen. Det forutsettes at det legges opp til et strengt boretidsvindu som gjør det mulig med en reell sameksistens med andre næringer. På samme måte som i de allerede utredete områdene gjelder det å unngå aktivitet i blant annet gytesesong, melder nettstedet.