Totalt kan det fanges 9 675 tonn blåkveite, av dette er det satt av 200 tonn til forskningsformål, melder Fiskeri- og Kystdepartementet på sine nettsider.

Selv om periodekvotene øker, vil ikke fartøykvotene bli endret fra 2013 til 2014.

Fisket etter blåkveite starter ved midnatt mandag 26. mai kl. 00.00 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. Første periodekvote vil være på 3800 tonn, mot 3100 tonn i 2013. I andre periode kan det fiskes inntil 1700 tonn fra mandag 28. juli kl. 00.00 til Fiskeridirektoratet vedtar å stoppe fisket. Her var periodekvoten 1600 tonn i år.

Maksimalkvoter for fartøy under28 meterstørste lengde blir da slik:

Lengde Maksimalkvote

0 –13,99 meter største lengde 12,5 tonn

14 –19,99 meter største lengde 15,0 tonn

20 –27,99 meter største lengde 17,5 tonn

For fartøy som ikke har adgang til å delta i direktefisket etter blåkveite, eller når dette fisket ikke er tillatt, er det ved fiske etter andre fiskeslag nord for 62˚N tillatt å ha blåkveite som bifangst. Mengden blåkveite om bord til enhver tid, ved avslutning av fisket og av landet fangst kan ikke overskride 7 prosent.

Fartøy som leverer flere ganger per uke, kan likevel ha en større bifangst dersom mengden blåkveite som til sammen leveres per uke, ikke overstiger innblandingsprosenten etter første ledd. Innblandingsprosenten avregnes basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler undertegnet i tidsrommet fra mandag klokken 0000 til søndag klokken 2359.

Fartøy over28 meter største lengde kan, uavhengig av første og annet ledd, ikke ha mer enn 17,5 tonn blåkveite som bifangst.

Kvote for konvensjonelle havfiskefartøy på eller over 28 meter og trålere kan fiske og lande en kvote på 54 tonn blåkveite rund vekt. Denne kvoten må også dekke eventuell bifangst i andre fiskerier.