redaksjonen

Under ledelse av Skatteetaten gjennomførte Fiskeridirektoratet, Politi, Arbeidstilsynet og Hasvik og Måsøy kommune en aksjon rettet mot elleve bedrifter innenfor turistfiskerinæringen i Vest-Finnmark, melder Finnmark Politidistrikt.

Til sammen ble 11 anlegg kontrollert.

Fikk driftsforbud

Hovedfokus for aksjonen denne gangen var svart omsetning, svart arbeid, ulovlig arbeidskraft, ulovlig fangst og brudd på HMS rutiner. Aksjonen ble gjennomført onsdag og torsdag denne uka i Hasvik og Måsøy kommune.

Under aksjonen ble det avdekket at en av bedriftene som i juni 2018 fikk driftsforbud på grunn av mangler i henhold til brannforskriften, fortsatt var i drift. Bruket ble nok en gang stengt på dagen og Hasvik kommune vurderer krav om forelegg/døgnmulkter for dette.

-Vi avdekket 17 punkter som må utbedres. Bedriften har fått frist til mandag 26.8 med å komme med en tilbakemelding, opplyser brannsjef Halvard Holst-Olsen i Hasvik kommune.

Tidligere i sommer og i fjor har det vært lignende fellesaksjoner som har avdekket en rekke forhold innenfor arbeidslivskriminalitet og som dessverre viste at det var behov for ytterligere kontrollvirksomhet rettet mot denne næringen.

Ingen anmeldelser

Tilsammen ble det gitt 17 pålegg om utbedring under aksjonen.

Verken Politi eller Fiskeridirektoratet avdekket ulovlige/straffbare forhold under aksjonen som har medført anmeldelse.

-Det er positivt at vi ser at forhold ryddes opp i og at regelverket tas på alvor. Vi ønsker at slike aksjoner skal virke preventivt. Ved alle bedriftene ble vi godt mottatt, og det generelle inntrykket er at de fleste bedriftene har gode rutiner og følger vårt regelverk, med unntak av et par bedrifter som ikke har fulgt opp månedlig rapportering til Fiskeridirektoratet,sier konstituert seksjonssjef Bjørn-Håvard Rønnevik i Fiskeridirektoratet, region Nord.

Tjenesteenhetsleder Tommy Flåten i Hammerfest politistasjonsdistrikt sier at de merker seg at flere av anleggene har svært stor frysekapasitet:

-Vi har jo gjennom sommeren og tidligere år sett turister som kommer fra slike bedrifter med frossen torskefilet tilsvarende mange hundre om ikke tusen middager. Det sier seg selv at frysekapasiteten gjør det lettere å smugle så store kvanta. Dette er noe vi i politiet ønsker å følge opp.

Ett anlegg måtte stenge dørene etter aksjonen.

Penger ut av landet

Hos en av de kontrollerte virksomhetene gikk all omsetning ut av Norge.

-Dette vil Skattemyndighetene undersøke nærmere om hvorvidt deler av omsetningen skulle vært skattlagt i Norge.

Hos en virksomhet fant vi manglende innrapportering av lønn til ansatte, saken følges opp nærmere av skatteoppkrever. I tillegg fremkom det under samtale at store deler av omsettingen hos virksomheten betales kontant og det finnes ingen kassaapparat.

-Vi finner det svært nedslående at enkelte aktører enda ikke har innrettet seg etter den nye kassasystem loven og dette er forhold vi fremover vil følge nøye med på, sier Figenschau.

HMS avvik

Når det gjelder innenfor arbeidsmiljøloven fant Arbeidstilsynets kontrollører flere avvik som vil bli fulgt opp::

- I flere virksomheter manglet flere personer arbeidsavtale, manglende arbeidstidsbestemmelser og lønnsavtaler

- I en virksomhet jobbet en utsendt arbeidstaker som hevdet han var turist. Person og selskap vil bli nærmere undersøkt via arbeidstilsynet i det aktuelle land.

- I en virksomhet ble daglig leder påtruffet samt en person som påstod han ikke var ansatt men kun hjalp til fordi han var venn med oppdragsgiver.

- I to virksomheter ble det påtruffet personer uten HMS-kort.

- I en virksomhet ble arbeidet stanset pga mangelfull sikring mot fall.

- Generelt kan vi si at når det gjelder HMS så ser man lite system og forståelse for helse, miljø og sikkerhetstenking. Noen er veldig flinke mens andre har mange mangler. Så man kan si at det er en stor spredning i kvaliteten. De som har mangler vil bli fulgt opp og kontrollert ytterligere i ettertid, sier overingeniør Tor-Anders Berg i arbeidstilsynet

Satsningen på arbeidslivskriminalitet fører til at det gjennomføres stadig flere kontroller/aksjoner hvor de ulike kontrolletatene samarbeider.

– Vi har god erfaring med gjennomføring av tverretatlige kontroller. Vi kommer til å fortsette med slike kontroller i fellesskap. Både for å drive forebyggende men også for å fange opp useriøse bedrifter som ødelegger for de som driver innenfor lovverket, sier Anne Berit Figenschau, seksjonssjef i Skatteetaten.