Norges Sildesalg har påbudt offentliggjøring av prisinformasjon fra sine auksjoner. Sjømat Norge mener at dette er forretningshemmeligheter. Sjømat Norge fikk støtte for vårt syn i lagmannsretten. Sildelaget valgte å anke til Høyesterett. Tirsdag 20. desember avviste Høyesteretts ankeutvalg, enstemmig, Sildelagets anke.

– Denne dommen er svært avgjørende. Nå må praksis endres ved at vi og Sildelaget sammen finner løsninger, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark til organisasjonens nettsider.

Behov for bedre dialog

Gulating lagmannsrett konkluderte i august med at Sildesalgslags praksis med å offentliggjøre prisinformasjon er ulovlig. Laget offentligjør budlogger fra lukkede fiskeauksjoner. I disse blir budgiveres identitet og alle inngitte bud offentlige umiddelbart etter auksjonens avslutning. Sildelagt anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg mener nå enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett. Dommen fra Gulating lagmannsrett er dermed rettskraftig.

Sjømat Norge forventer at Sildelaget nå tar initiativ til felles samtaler om hvordan praksis skal endres. Det er viktig at vi som parter sammen blir enige og finner frem til løsninger som er gode for hele næringen, sier Ystmark.

– Vi må finne omsetningsmetoder som er akseptabel for alle parter og sørge for å maksimalisere verdien for hele Norge. Økt foredling i Norge er stikkordet.

Politisk signal

Sjømat Norge har hele tiden hevdet at Sildelagets praksis med å offentliggjøre prissensitiv informasjon fra auksjonene ødelegger konkurransekraften i industrien. Sjømat Norge mener at dommen viser at salgslagene også har ansvar for å ivareta hensynet til både industrien og fiskersiden.

– Kjøpersiden ser frem til et konstruktivt samarbeid med Sildelaget for å finne løsninger til nytte for begge parter, sier Ystmark.

Dette er saken

- Saken startet i Bergen tingrett i april 2021, der Sildelaget fikk medhold i lagets praksis med å gjøre informasjonen tilgjengelig.

- Sjømat Norge anket dommen med påstand om at Sildelagets praksis med tilgjengeliggjøring av budlogger er rettsstridig fordi det er negativt for fiskeprodusentenes konkurranseevne i markedet

- 24. august 2022 kom avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett i saken som gjelder spørsmålet om Norges Sildesalgslag lovlig kan tilgjengeliggjøre prisinformasjon og budlogger fra digitalt lukket auksjon av pelagisk fisk

- Budloggene inneholdt identitet på budgivere og både vinnende og tapende buds pålydende.

- Lagmannsrettens flertall kom frem til at Sidelagets praksis med tilgjengeliggjøring av budlogg fra lukkede fiskeauksjoner, herunder budgiveres identitet og alle inngitte bud umiddelbart etter auksjonens avslutning, er rettsstridig, fordi den strider mot forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

- Sildelaget anket Gulating lagmannsretts dom. Høyesteretts ankeutvalg har den 20. desember 2022 enstemmig funnet at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett. Dommen fra Gulating lagmannsrett er dermed rettskraftig.