Flakstad Fiskarlag har diskutert ordningen der det tillates pumping direkte fra nota til låssettere, og vil komme med følgende innspill i forhold til evalueringen som fiskeridirektoratet skal ha i løpet av våren når det gjelder ordningen med tillatelse til å pumpe direkte fra nota hos låssettere i sildefisket:

Flakstad Fiskarlag mener det bør settes en øvre grense på 105 kubikkmeter lastekapasitet for fartøy som skal gis tillatelse til pumping fra not. Dette med bakgrunn i at det er et fåtall fartøy over 15 meter som har tillatelse til å drive samfiske under låssettingsfiske. Man vet også at i vintermånedene er silda «tung», og har en tendens til å gå ned, grunnet innblanding av «alle» størrelser sild.

Samtidig er utstyret som fartøy over 15 meter det samme som fartøy under 15 meter bruker, så som poser og lettbåter. Med en ordning der det tillates pumping fra not hos fartøy opp til 105 kubikkmeter lastekapasitet vil man også ta hensyn til sikkerheten hos fiskere som driver slikt fiske, da man unngår farlige situasjoner, så som at poser med sild går ned, og eventuelt drar med seg

lettbåter, med folk om bord. Man unngår også situasjoner der tap av fangst vil være et resultat, med død sild på havbunnen som følge av dette.

En slik ordning vil heller ikke være til fortrengsel for andre fartøy i sildefisket, samtidig som man vil oppnå en fin kvalitet på sild som ikke er blitt «trengt» over i poser, for deretter å bli pumpet over til føringsfartøy. Flakstad fiskarlag ser det slik at denne ordningen vil være med på i sikre et reelt uttak av sildebestanden, sett i forhold til gitte kvoter, da det som er kommet i nota vil gå til avregning på kvoten.