- Fiskeridirektoratet lyser nå ut 10 adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven § 21, jf forskrift av 9. mai 2015 om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016, heter det i utlysningen.

Trenger ikke eie båt

Nytt av året er at det vil tildeles en fast hjemmelslengde på 11 meter for alle deltakeradgangene som nytildeles for 2016. Videre er det fastsatt en skjæringsdato: Dersom søker ikke eier fartøy på søknadstidspunktet må dette være anskaffet innen 1.1.2016.

Vilkår for tildeling

I henhold til forskriftens § 3 må søker oppfylle følgende vilkår:

a) Søker må være født i 1985 eller senere.

b) Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.

c) Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2013, 2014 eller 2015. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 200 000 kroner. For 2015 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav g.

d) Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2016.

e) Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.

f) Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.

g) Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Finnmark innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.