Høsten har ikke vært god for den havgående flåten, og flere rederier har kjørt på knallhardt mot slutten av året for å klare å ta torskekvotene sine. Ved utgangen av uke 50 hadde torsketrålerne fortsatt nær 12.000 tonn torsk igjen. Konvensjonell havflåte hadde drøyt 5.000 tonn igjen.

Ordningen med kvoteoverføring fra 2017 til 2018 ble innført i slutten av november, og fredag før jul besluttet Nærings- og Fiskeridepartementet å supplere ordningen, ved at det gis unntak fra kvoteutnyttelsesbestemmelsens andre til fjerde ledd. Dette innebærer at kvantum fisket i 2018 på kvote overført fra 2017 holdes utenfor ved anvendelse av andre til fjerde ledd i bestemmelsen om kvoteutnyttelse, skriver Fiskeridepartementet i en pressemelding.

Bestemmelsene handler blant annet om utskiftning, kjøp ved fortsatt drift, og tildeling av fiskeritillatelse for fortsatt drift. Unntaket er gitt i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018 § 29, åttende ledd.

Departementet skriver at vedtaket om overføring av kvote er en engangsordning som kommer fordi det ennå ikke er innført kvotefleksibilitet på fartøynivå i torskefiskeriene.

Vilkårene for å fiske 2017-kvoter i 2018 er som følger:

  • Det må føres egen kvotetype på landings-/sluttseddel når det fiskes torsk på overført 2017-kvote.

  • 2017-kvoten må fiskes før 2018-kvoten.

  • 2017-kvoten følger kombinasjonen fartøy/hovedtillatelse/eier per 31.12.17. Ved bruk av ordninger som nybygg, leiefartøy, utskiftning, salg av fartøy for fortsatt drift, eierskifte, samt endringer av driftsgrunnlag faller 2017-kvoten bort dersom den ikke er oppfisket.

  • 2017-kvote som fiskes i 2018 danner ikke grunnlag for slumpfiskesøknader i 2018.

Fartøy skal, så snart torskefisket for 2017 er avsluttet, ta kontakt med aktuelt fiskesalgslag for beregning av eventuell restkvote som kan overføres til 2018.

Salgslagene vil lage en samlet oversikt (koordinert av Norges Råfisklag) over 2017-kvoter som overføres til fartøyenes 2018-kvoter. Fiskeridirektoratet vil så i løpet av januar importere kvotene i kvoteregisteret slik at kvotebildet blir korrekt.

Fiskeridirektoratet minner om at det som følge av kvotefleksibilitet på gruppenivå, ikke kan fastsettes endelige kvoter for 2018 før fangststatistikken for 2017 er komplett i slutten av januar. Kvoteenheter og dermed kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige, og Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mulig. For å unngå at fartøy får lavere kvote etter en slik justering, tildeles 90 prosent av kvotene i alle fartøygrupper med virkning fra 1. januar.

Det ligger også i år an til et overfiske av kystflåtens ferskfiskordning. Denne ordningen er primært av hensyn til landindustrien, og det har vært ønskelig å holde denne i gang så lenge som mulig frem mot jul. Det er derfor besluttet at overfisket på denne ordningen i 2017 skal belastet norsk totalkvote i 2018, før fordeling på gruppene.