- Andøy Fiskarlags medlemmer har gjennom 3 år skaffet seg omfattende erfaringer fra seismikkskytinger i våre havområder. Vi har erfart at trykkbølgenes virkninger er langt mer omfattende enn det finnes forskningsresultater på. Som et resultat av våre erfaringer gjorde styret i Andøy Fiskarlag vedtak hvor vi krevde stans i alle seismikkskytinger i nordområdene etter at Oljedirektoratets skytinger var over i 2009.

- Våre medlemmer har opplevd et historisk dårlig fiske høsten 2011. Hva som er årsaken til dette kan ikke dokumenteres. Men det er et faktum at det akkurat nå foregår minst 2 forskjellige seismikkskytinger midt i vandringsruten for skreien. Det skytes seismikk på Nordkappbanken og på den sørøstlige delen av Tromsøflaket – like nordfor Nordvestbanken. Samtidig har Kyst og Fjord oppslag som viser tunge innsig av gytemoden stor torsk i flere fjorder i Nord-Troms. Ifølge avisen er dette fjorder som normalt skulle være tomme for fisk akkurat nå.

Styret i Andøy Fiskarlag sitter med erfaringer som viser at sei som normalt skulle opptre på eggakanten ble skremt langt inn i fjordene under seismikkskytingene i 2008 og 2009. Vi ser konturene av et lignende mønster når det nå skytes seismikk på Tromsøflaket og Nordkappbanken samtidig som vi vet at skreien normalt skal være på tur nedover langs kysten for å gyte. Et unormalt fiske av stor gytemoden torsk i fjordene innenfor Tromsøflaket samtidig som tidlige innsig av skrei uteblir i Lofoten og Vesterålen er indikatorer som bekrefter våre erfaringer og som bør få våre myndigheter til å reagere.

Fiskeflåten i Lofoten og Vesterålen består i all hovedsak av mindre kystfartøyer som er totalt avhengige av vinterfisket etter torsk, og denne delen av flåten er svært avhengig av vær og staumforhold for å kunne oppnå et tilfredsstillende vinterfiske. Styret i Andøy Fiskarlag er derfor sterkt bekymret over at de pågående seismikkskytingene kan være i ferd med å forstyrre innsigene og dermed forkorte sesongen til kystflåten. I verste fall kan innsigene av skrei utebli.

Styret i Andøy Fiskarlag krever derfor at de pågående seismikkskytingene på Tromsøflaket og Barentshavet sør stanses øyeblikkelig.