Det var allerede i juni 2008 at NVE innvilget konsesjon for vindkraftverket Havsul I rett utenfor Mørekysten. Planen var å bygge og drive et offshore vindkraftverk med total installert effekt på 350 MW i det som nå er Ålesund og Aukra kommune. Vedtaket ble påklaget, og OED opprettholdt NVEs vedtak i brev av 10.09.2009 med noen mindre endringer av nettilknytningen til anlegget.

I klagen viser Fiskebåt til at det har skjedd mye på de 12 årene etter at konsesjonen ble gitt. Blant annet ble det den gangen vist til at regionen trengte mer elektrisk kraft. Dette problemet er nå løst som følge av en ny tilførselslinje. Det viktigste ankepunktet fra Fiskebåt er likevel at det ikke har blitt tatt nok hensyn til fiskeriinteressene under hele prosessen.

Viktige gyteområder

Det vises til at etableringen av vindkraftanlegget Havsul I, er tenkt lokalisert i et viktig gyte- og oppvekstområde for norsk vårgytende sild. Norsk vårgytende sild er en bestand som Norge forvalter og høster på i samarbeid med andre nasjoner. Norge har derfor et særskilt ansvar i denne sammenheng til å forsikre seg om at bestanden ikke blir skadelidende, ved at man ødelegger eller forvansker viktige gyte- og oppvekstområder. Det er også viktig at man ikke utsetter viktige gyte- og oppvekstområder for negative miljøpåvirkninger som setter bestandens evne til reproduksjon i fare.

- Hensynet til fiskeriene må derfor vektlegges tungt, noe vi mener ikke har vært tilfelle når opprinnelig konsesjon for vindkraftverket Havsul I ble innvilget, sier avdelingsleder i Fiskebåt Espen Jacobsen.

Mangler kunnskaper

Det blir videre vist til at kunnskaps grunnlaget rundt havvind er mangelfullt. Det blir vist til at installering av særlig bunnfaste vindturbiner vil virvle opp bunnsedimenter og skape mye støy.

- Det er kjent at installasjoner av vindturbiner i havet endrer strømforholdene lokalt, men konsekvensene av slike endringer er mindre kjent. Observasjoner viser at slike endringer kan føre til oppvirvling av sedimenter rundt vindturbinene og endring av havstrømmer, sier Jacobsen.

Støyproblemer

I tillegg til støy under bygging vil vindturbiner i drift avgi støy til vannmassene rundt. Det er lite undersøkt hvordan slik støy påvirker livet i havet rundt vindkraftverk. Fiskebåt forutsetter at slik forskning foreligger før en eventuell utbygging begynner, heter det i klagen.

Fiskebåt viser også til at etablering av vindkraftanlegg også vil medføre utslipp av miljøskadelige gifter som blant annet olje og plast (mikroplast fra anleggets konstruksjon på grunn av slitasje). Fiskebåt forventer derfor at all utbygging til havs følger et føre-var perspektiv.