Gytevandringen var sen i år. Toktet startet fra Bergen 12. februar, men traff silda først nord på Haltenbanken 15. februar, forteller toktkoordinator Are Salthaug til Havforskningsinstituttets nettsider.

– Størrelsen på gytebestanden i tonn ble beregnet til å være omtrent en fjerdedel høyere enn det vi målte på fjorårets tokt. 2016-årsklassen, som er fem år i år, utgjorde rundt halvparten av gytebestanden, og vi konkluderer med at dette er en sterk årsklasse, sier Salthaug.

Forskeren forteller at mye av silda som ble målt i år stod på og rundt Røstbanken, vest av Lofoten.

– Dette er nytt sammenlignet med de siste årene, da silda var mer jevnt fordelt i gyteområdet, med større mengder lenger sør, sier Salthaug til Havforskningsinstituttets nettsider.

I løpet av perioden 12.–26. februar ble gytefeltene fra Møre (62°20ˊN) til Nordvestbanken (70°40ˊN) dekket akustisk med de innleide fiskebåtene «Eros» og «Vendla».

Den estimerte biomassen var omtrent 23 % høyere, og det estimerte antallet omtrent 35 % høyere sammenlignet med fjorårets tokt. Usikkerheten i årets estimat er på samme nivå som i fjor med en relativ standardfeil på 15–16 %.

Kurslinjer, trålstasjoner og CTD-stasjoner fra gytetoktet på norsk vårgytende sild 12.-26. februar 2021.

Gytebestanden var dominert av femåringer, altså 2016-årsklassen med 59 % i antall og 48 % i vekt. På dette toktet er estimatet av 2016-årsklassen på cirka samme nivå som de sterke årsklassene 1983, 1991 og 2002.

Gytebestanden hadde en annen fordeling i år sammenlignet med de siste årenes tokt siden mye av silda som ble målt i år sto på og rundt Røstbanken vest av Lofoten. Tidligere har silda pleid å være mer jevnt fordelt i toktets dekningsområde med større mengder lenger sør enn i år.

I likhet med tidligere år så var det mer eldre sild i den sørlige delen av gyteområdet og silda i nord var yngre. Det ble observert modnende og gytende sild i hele dekningsområdet i år, også der de største mengdene ble målt ved Røstbanken, noe som indikerer at gytingen var mer nordlig sammenlignet med de siste årene.

Estimert biomasse og antall sild i dette toktet blir betraktet som relative, altså som indekser. Absoluttnivået på bestanden blir beregnet i bestandsvurderingen til ICES i september, der dette toktet inngår som én av datakildene, i tillegg til fangstdata og data fra det internasjonale økosystemtoktet i mai.