Det mener direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt. Han deltok forleden på en havkonferanse i Trondheim og mener at potensialet i havområdene utenfor norskekysten er så store at det bør etableres et eget «Havdepartement»

Han sier til NRK at det er på tide med et nasjonalt program for å få mer kunnskap om hva som faktisk finnes utenfor den langstrakte kysten vår og hvordan disse ressursene kan utnyttes bedre.

- På samme måte som USA har hatt sitt Apollo-program rettet mot verdensrommet, bør Norge nå få et Neptun-program rettet mot «havrommet», mener Winther.

– De fleste kjenner til de tradisjonelle fiskeriene og akvakulturen langs kysten, men gitt de utfordringene vi står overfor med en økende verdensbefolkning og behovet for blant annet matsikkerhet, mineraler, energi og et blågrønt skifte, står vi snart overfor en ny æra hvor vi er nødt til å ta i bruk havet på en helt annen måte enn vi gjør i dag, sier han til statskanalen.

Det bør kunne høstes lengre ned i næringskjeden, mener Polarinstitutt-direktøren.

I norske havområder fins det sannsynligvis 4–8 ganger så mye raudåte som verdens samlede årlige fangst av fisk.

– Sist torsdag gikk fiskeridirektøren ut med en tilrådning om å høste 165.000 tonn av raudåte i norske farvann. Både raudåte og krill kan bli viktig for å dekke menneskets behov for protein i fremtida, sier Winther til NRK. Han understreker viktigheten av å ha en bærekraftig tilnærming til dette.