Det melder Arena Torsk fredag.

Søkerbedriften og medlemsbedriften Cod Seafresh AS fra Røst sendte i begynnelsen av juli 2020 en søknad på vegne av 10 bedrifter om finansiering av et hovedprosjekt hos Innovasjon Norge på utvikling av torskeoppdrett. Etter at finansieringen var på plass ble det tatt initiativ til samtaler med Nofima og medlemmene i torskenettverket om et samarbeid / fusjon for å få et sterkt miljø i Norge på torskeoppdrett.

Etter en prosess med dialog og forhandlinger er det nå blitt enighet om at torskenettverket til Nofima skal fusjonere med Bedriftsnettverket for Torskeoppdrett og sammen skal de fungere som det Nasjonale Nettverket for Torskeoppdrett. Det nye nettverket vil ha ca 25 medlemmer som basert på samarbeid, forskning og utvikling skal jobbe for en reetablering av yngelbasert torskeoppdrett.

I løpet av en tre til femårsperiode har nettverket som mål å få til en årlig produksjon av ca 30.000 tonn oppdrettstorsk.

Yngelanlegg og settefiskanlegg er en begrensende faktor for å øke produksjonen, og i løpet av perioden er målet å få etablert to nye samarbeidprosjekter på yngel- og settefiskanlegg.

Tilgang på lokaliteter i kystsonen er en flaskehals for en økning av produksjon. Kommunene er sentrale i arbeidet med tildeling lokaliteter for matfiskanlegg. Det skal jobbes aktivt for å bidra til etablering av 15 matfisklokaliteter innen 2026.

Nettverket skal i løpet av perioden bidra til å fortsette det gode arbeidet knyttet til produksjonsbiologi, helse og velferd gjennom forskning og utvikling.

Cod Cluster er det ledende utviklingsmiljøet i norsk hvitfisknæring. Gjennom innovasjonssystemet til Cod Cluster skal nettverket samarbeide om å få etablert minimum fem store teknologi og utviklingsprosjekter innen 2026.

Utvikling av bærekraftige forretningsmodeller for torskeoppdrett er krevende og kostbart. Nettverket skal initierer og gjennomføre aktiviteter som vil innebære et omfattende arbeid fra medlemmene i nettverket. Tillit, åpenhet, respekt og risikovillighet vil være viktige stikkord i perioden fremover.