Daniel A. Øien

Fiskeri- og Kystdepartementet sier i en pressemelding at gjenstående 10 016 tonn av tredjelandskvoten fordeles på den norske fiskeflåten. Overskuddet skyldes at det ikke er inngått avtale med Færøyene i 2011, samt at EU ikke kunnet tilby Norge aktuelle byttekvoter.

For åpen gruppe utgjør tillegget totalt 567 tonn.

Detaljer fra pressemeldingen er som følger:

Fartøykvotene for trål og konvensjonelle havfiskefartøy økes i henhold til ny beregning med hhv 46 og 8 tonn per kvotefaktor. Dette utgjør totalt 763 tonn for konvensjonelle havfiskefartøy.

Konvensjonelle kystfartøy på 21 meter og over gis et fartøykvotetillegg tilsvarende økningen i totalkvote etter fordeling på grupper. Dette utgjør en kvoteøkning på 2,85 % inklusive samme overregulering som tidligere. I kvantum utgjør dette fra 4,6 til 5,7 tonn, totalt 847 tonn.

Det gis ikke kvoteøkning på fartøynivå for fartøy under 21 meter, men kvantumet tillegges gruppekvoten for de enkelte lengdegrupper.

Kvotetillegget i åpen gruppe utgjør totalt 567 tonn. Tillegget gir ikke grunnlag for kvoteøkning på fartøynivå, verken for maksimalkvoten eller garantert kvantum. Fisket på maksimalkvoten ble stoppet 5. mai kl 24. Fra dette tidspunktet kan fisket fortsette innenfor garanterte kvanta. Se for øvrig egen pressemelding for fiske i åpen gruppe for eiere av fartøy merkeregistrert i det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning – oppfølgingen av Kystfiskeutvalget.

Det gjøres ikke endringer i den bifangstordningen utover å fremskynde starten til mandag 29. august 2011.