- Dersom salg av fartøy for fortsatt drift fra Sør-Norge til Nord-Norge ikke skal tillates, bør regelverket utformes for å unngå omgåelser av en slik regel. En karanteneregel på ett år mellom salg fra Sør-Norge til Nord-Troms og Finnmark og deretter salg fra Nord-Troms eller Finnmark til Midt- eller Sør- Troms og Nordland, kan være en hensiktsmessig måte å unngå omgåelser på. Regelen vil da innebære at dersom en fisker i Finnmark kjøper et fartøy fra Sør-Norge med adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N, må det gå ett år etter merkeregistrering av fartøyet i Finnmark, før det igjen kan merkeregistreres på en annen eier i Nordland, skriver direktoratet, som ber om høringsinstansenes syn på innføring av en slik karantenetid.

I juni 2016 ble den såkalte fylkesbindingen i enkelte torskefiskerier erstattet av en landsdelsbinding, jf. deltakerforskriften § 44. Endringen innebærer at det ikke lenger er begrensninger på salg av fartøy for fortsatt drift mv. mellom fylker, med mindre salget skjer mellom de to landsdelene Nord-Norge og Sør-Norge.

Samtidig ble unntakene fra den gamle fylkesbindingen videreført, bl.a. er det fortsatt fritt fram å selge fartøy for fortsatt drift til Nord-Troms og Finnmark, uavhengig av selgers bosted. Dette innebærer for eksempel at det er lov å selge fra Sør-Norge til Nord-Troms eller Finnmark. I ettertid er det påpekt at det er relativt lett å omgå reglene ved salg av fartøy fra SørNorge til hele Nord-Norge, også til Midt- og Sør-Troms og Nordland som ikke er omfattet av unntaksregelen. Dette skyldes at gjeldende regelverk ikke er til hinder for at en mellommann i Nord-Troms eller Finnmark kjøper et fartøy fra Sør-Norge for deretter like etterpå å selge det videre til Midt- eller Sør-Troms eller Nordland.