Regjeringen skriver i en pressemelding at det etter intense forhandlinger over flere år, sent lørdag kveld ble oppnådd enighet om en avtale om bevaring og bærekraftig bruk av internasjonale havområder.

Norge er svært fornøyd med resultatet. Avtalen vil være et viktig bidrag for å styrke havforvaltingen og åpner for tettere samarbeid på tvers av sektorer for et sunnere hav, heter det i pressemeldingen.

Bidrar til å nå mål

Jeg er svært glad for at vi har landet en avtale som styrker havretten ytterligere. Avtalen vil styrke internasjonal miljøforvaltning på en måte som er i tråd med Norges interesser som havnasjon. Avtalen blir et viktig verktøy for å opprette marine verneområder og andre områdebaserte forvaltningstiltak i internasjonale havområder. Dette vil bidra til å nå målet om å bevare 30 prosent av havet, som er et politisk mål som Norge har sluttet seg til, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Norge har bidratt

FNs generalforsamling besluttet i 2017 å sammenkalle en internasjonal konferanse for å fremforhandle en ny avtale under FNs havrettskonvensjon om vern og bærekraftig bruk av marin biodiversitet i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon. På bakgrunn av de alvorlige utfordringene i havet, , har Norge bidratt aktivt til å sluttføre forhandlingene om den nye avtalen. En hovedprioritet for Norge har vært å sørge for en robust og fremtidsrettet avtale, som blir et viktig verktøy for å etablere områdebaserte forvaltningstiltak (herunder marine verneområder) og gjennomføring av konsekvensutredninger.

Brobyggerrolle

- Mesteparten av kloden er hav, og her finner vi store deler av klodens biologiske mangfold. Endelig har verdenshavene fått sin miljøavtale. Dette er et stort og viktig gjennombrudd for havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon, som utgjør to tredjedeler av verdenshavene. Etter to tiår med forhandlinger er det gledelig at dette endelig kom i mål. Denne avtalen er en viktig oppfølging av den ferske Naturavtalen. Som under COP15 i Montreal har Norge spilt en viktig brobyggerrolle i arbeidet med å lande avtalen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Kompetansebygging og overføring av teknologi til utviklingsland er helt avgjørende for å sikre at alle land er i stand til oppfylle og bruke avtalen, uavhengig av ressurser og forutsetninger. Norge har støttet klare regler om dette i avtalen.

- Denne avtalen vil tilrettelegge for bedre og sunnere havforvaltning, noe som er ekstremt viktig for at utviklingsland skal kunne ivareta sine egne havressurser på best mulig måte. Avtalen bidrar også til en rettferdig fordeling av fordeler fra utnyttelse av marine genetiske ressurser i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

- Denne avtalen vil styrke havforvaltningen og bidra i arbeidet med å sikre renere og rikere hav. Samarbeidet vi allerede har i våre nærmeste internasjonale farvann kan styrkes og vi er godt i gang med å vurdere tiltak som kan bidra til en forbedret arealforvaltning til havs, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.