Formålet er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen skal drøfte hvordan inngrep og brukerinteresser vil kunne påvirke verneverdiene - og omvendt, skriver Fiskebåt på sin hjemmeside.

Utvalget foreslår vern av 36 områder langs kysten. Områdene er valgt ut for å dekke variasjonsbredden og sikre representative særegne, sårbare og truede marine naturverdier, heter det i høringsbrevet fra fylkesmannen.

Havområder utenfor 12-mila er ikke omfattet av det marine verneområdet. Fiskebåt er med i en referansegruppe for utredningsprogrammet og vil gjerne ha innspill fra medlemmene om de oppgitte områdene fører til noen problemer for fisket. Det er foreslått referanseområder for torsketrål, snurrevad og for reketrål. Referanseområde betyr kort og godt fiskeforbud med bunnredskap som trål og snurrevad.

Utredningsområdet innehar flere forskjellige verdier. Rådgivende utvalg for marin verneplan har delt Andfjorden inn i seks hovedelementer:

1. Selfjorden er en åpen og bred bukt med vekslende dyp (max. ca. 390 m) på sørvestsiden av Senja. Indre Selfjorden har en terskel med dyp på ca. 20 m og den strekker seg inn blandt fjellene på Senja.

2. Steinavær ligger vest for Selfjorden på østsiden av Andfjorden. I dette området er det undersjøiske landskapet sterkt kupert og Steinavær står opp som et grunt parti med øyer, holmer og skjær omgitt av dypere vann. På innsiden mot Selfjorden er det et parti med dyp på mer enn 500 m (her er det et dumpingsfelt for ammunisjon). Øst for Steinavær nærmere Senja ligger Svellingan og nord for disse ligger Ørja og Holmenvær som andre grunne områder med øyer, holmer og skjær. Det er korallrev i området ved Steinavær og Svellingan.

3. Transektet går nordvestover fra området med Selfjorden og Steinavær og krysser over den nordlige delen av Andfjorden. Dette er et jevnere og dypt parti med største dyp på vel 500 m. Bunnen er for det meste sølebunn/slamholdig sand.

4. Nord og vest for nordenden av Andøya er det store grunne områder med mange skjær og noen holmer. Sørgrensen for området går på vestsiden ved Stavan like sør for Otervika og på østsiden ved Haugnes. Det grunne partiet strekker seg som en brem langt ut fra land og 50-m koten ligger omtrent 10 km fra land.

5. Utenfor dette blir sokkelen dypere og den er her på sitt smaleste. Bunnen består av grovere sedimenter med mye sand, skjellsand og grus.

6. Bleikdypet skjærer seg som en markant renne eller canyon inn i sokkelen i dette området. Området omfatter kontinentalskråningen med Bleikdypet ned til dyp på mer enn 2000 m i Lofotenbassenget i Norskehavet. I dette området bruker det å være mye hval. I øvre del av nordskråningen av Bleiksdypet er det rapportert å være mye koraller.