Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (Fhl) opplyser at Konferansen «Verdiskaping i kystsonen – Forskning, forvaltning og kunnskapsbehov» vil være en tverrfaglig møteplass mellom fiskere, oppdrettere, forskere og forvaltere. Konferansen har som ambisjon å legge sentrale rammer for framtidas kystsoneforskning.

Utnyttelse av kystsonen

- For fiskeri- og havbruksnæringen er det viktig med en best mulig utnyttelse av kystsonen, samtidig som konflikter mellom kystfiske, oppdrett og andre brukergrupper ikke må bli unødig store. Dette krever faktabasert kunnskap, samt at kystsoneforskningen skjer i godt samspill mellom forskning, næring og forvaltning, heter det i invitasjonen.

Bruk og vern

Formålet med konferansen er først og fremst å diskutere framtidig kystsoneforvaltning, presentere fiskeri- og havbruksnæringens engasjement innen kystsoneforskningen og ikke minst utvikle ny og anvendbar kunnskap for verdiskaping i kystsonen. Mer konkret vil konferansen fokusere på hovedtemaene bruk og vern, samspill mellom ulike brukerinteresser og inne minst FoU-behovet for framtidas verdiskaping i kystsonen.

Konferansen blir arrangert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), i samarbeid med organisasjonene i sjømatnæringen og Fiskeridirektoratet.