På grunn av store landinger i snurrevadfiske etter hyse, medfølgende avtaksproblemer, og etter henvendelse fra fiskeindustrien ved Sjømat Norge har Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vedtatt å iverksette døgnkvoter for landinger av fersk hyse fra og med 11. mai 2019. Døgnkvoten setter begrensning for maksimal mengde hyse, alle tilstander per døgn (sløyd hodekappet, sløyd med hode og rund). Døgnkvoten gjelder for fiske med konvensjonelle redskaper, og er satt til maksimalt 20 tonn beregnet i rund vekt.

Råfisklaget vil henstille til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet å bidra til at kravet til forsvarlig håndtering av fangster blir håndhevet.

Vedtaket er hjemlet i Fiskesalgslagslovens § 13, og med henvisning til «Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer».

Verdi av fangst utover tillatt døgnkvote vil bli inndratt.

Dersom kjøper har fastsatt strengere reguleringer, må leverende fartøy forholde seg til kvotene fastsatt av kjøper.

Norges Råfisklag viser til forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°, § 28 overføring av fangst, tredje ledd

Når Norges Råfisklag har innført reguleringer med hensyn til avtaket, i dette tilfellet døgnkvoten på 20 tonn hyse, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad.

Overføring av fangst kan kun skje etter tillatelse fra Norges Råfisklag.

Til slutt anmoder Arbeidsutvalget fiskerne om å tilpasse fisket med kort fisketid, tilpasse leveranser etter kjøpernes etterspørsel, og at ingen må starte fiske uten avtale med kjøper om levering.