Det skriver Troms Folkeblad (abonnement).

Normalt tar behandlingen av en akvakultursøknad 22 uker, noe som skulle tilsi at det gjensto cirka åtte ukers behandlingstid for Royal Norwegian Salmons søknad om å etablere seg i Ytre Øyfjord ved Husøy.

Men ettersom dette er en utviklingssøknad kommer saken til å ta lenger tid enn normalt, sier fylkesråd for næring, Sigrid Ina Simonsen, til Troms folkeblad.

Et flertall i Lenvik kommunestyret sa nylig nei til oppdrettssøknaden. Nå avventer fylket at sektormyndighetene skal komme med sine vedtak og anbefalinger før fylkeskommunen går videre med sin saksbehandling, opplyser Simonsen.

- Nå videresendes søknaden til Kystverket, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og Fylkesmannen for deres behandling, og de innspill som kommer inn fra de ulike interessene vil bli tatt med videre. Hver enkelt sektormyndighet gjør hver og én sine vurderinger, men til syvende og sist er det fylkeskommunen som behandler saken, sier Simonsen til avisa.

Kommunens kystsoneplan åpner for oppdrett i området NRS har søkt, men kommunen påpeker i sitt vedtak av 22. november at dette sannsynligvis vil bli endret når kystsoneplanen rulleres, i trår med innsigelser som har kommet fra fiskernes organisasjoner. Dette har kommunestyret bedt fylkeskommunen om å ta med i sine videre vurderinger av saken.