Til sammen 37.000 årsverk for hele perioden, 4000 arbeidsplasser, første letebrønn i 2014, økt virksomhet på hav og land og relativt små konsekvenser for fiskeri og reiseliv. Det er bare noen av stikkordene fra oljekonferansen i Svolvær, der ressursgrunnlag, samfunn, infrastruktur, fiskeri, reiseliv og miljø ble gjennomgått i rask rekkefølge. Grunnlaget for gjennomgangen er en 120 siders rapport om virkninger av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet, det vil si utenfor kysten av hele Nordland og Sør-Troms.

Kyst og Fjords førsteintrykk er at rapporten har klare svakhetstegn på fiskeridelen. Blant annet vil følgende avsnitt bli gjenstand for debatt de neste ukene og månedene, der spørsmålet om rapporten bagatelliserer problemene og utfordringene vil stå sentralt:

«Det er en utbredt oppfatning blant fiskere at tilgjengelig areal for fiske er svært begrenset.» Vår kommentar: Oppfatningen deles av langt flere enn fiskerne.

«For havfiskeflåten er situasjonen annerledes, da disse fartøyene er mer mobile og i større grad kan tilpasse sitt fiske ved å gå til andre fiskefelt.» Vår kommentar: Også havfiskeflåten er avhengig av gyting, og dersom seismikk og annen petroleumsvirksomhet påvirker gyting og gytevandringer, får det konsekvenser også for havfiskeflåten.

«I utforskningsfasen kan innsamling av seismiske data skape arealmessige utfordringer». Vår kommentar: Seismiske undersøkelser foregår ikke bare i den såkalte utforskningsfasen, men kontinuerlig under hele produksjonsperioden. Snart 50 år etter at olje ble funnet i Nordsjøen, tilbakelegger seismikkskipene i dette området fortsatt en samlet distanse tilsvarende flere titalls ganger rundt jorda.

«Innsamlinger i området de siste årene viser at det er mulig å samle inn seismikk når det skjer i samarbeid med fiskerivirksomhet.» Vår kommentar: Dette er en sannhet med modifikasjoner. Mysteriet med seien som har forsvunnet fra Lofoten og Vesterålen er bare ett av flere punkter som reiser spørsmål ved seismikkskytinga.

«For fiskeriene vil helårlig petroleumsvirksomhet også føre med seg positive virkninger, blant annet bedre redningsberedskap, helikoptertilgjengelighet, bedre mobildekning rundt plattformer og mer presise værvarsler til havs.» Vår kommentar: Dette er til dels bagatellmessige fordeler, og til dels feilaktige påstander, der man trolig blander sammen Norskehavet og Barentshavet. Bedre mobildekning rundt oljeinstallasjoner har svært lite med saken å gjøre. Redningsberedskap og helikoptertilgjengelighet skal være ivaretatt gjennom allerede eksisterende nasjonal ordninger, utarbeidet nettopp for å dekke sikkerheten for fiskerne i disse områdene. For fiskefelt svært langt fra land, spesielt øst i Barentshavet, kan imidlertid dette ha relevans, men neppe i Norskehavet, som denne rapporten omhandler. Derimot er det ikke usannsynlig at oljevirksomhet vil avstedkomme bedre værmelding for disse områdene.

Trolig vil også setninga om at akutt oljeforurensning gir en «negativ påvirkning av fiskeriene med begrenset varighet» bli omdiskutert.