Bakgrunnen for saken som ble avgjort i Bergen Tingrett, var at Sildelaget tidligere i år med umiddelbar virkning endret sitt regelverk, og tillot landinger av fisk til anlegg som bruker trommelsil for å sile bort vann fra råstoff. Sildelaget satte med det til side et regelverk som har vært gjeldende i 20 år, og som de norske fiskemelfabrikkene er tilpasset.

Mellom monopolrettigheter på den ene siden og en uakseptabel konkurransesituasjon var FHL tvunget til å ta saken til retten, skriver FHL.

- Det er positivt at retten klart slår fast at salgslagene har en plikt til å sikre like konkurransevilkår. Men retten har ikke tatt hensyn til de forhold som gjør at fravær av standardiserte avsilingsregler reelt sett skaper ulike konkurransevilkår. Det blir en feilslutning når retten konkluderer med at fordi omsetningsreglene gjelder for alle, så har NSS sikret lik konkurranse, skriver FHL i en kommentar til dommen.

Videre framholder de salgslagenes plikt til å sikre like konkurransevilkår må innebære plikt til å sikre reell lik konkurranse – ikke bare på papiret. For norske fabrikker er det umulig å installere trommelsil over natta, og i mellomtiden vil ulike avsilingsmetoder kunne gi forskjeller i innveid kvantum. De norske fabrikkene er ved lov tvunget til å handle gjennom Sildelaget, og situasjonen nå er dessverre slik at konkurransen ikke skjer på like vilkår.

- Det er også et paradoks at fullt fungerende norske fabrikker nå må investere i nytt utstyr og ombygging for å henge med i konkurransen. Islandske fabrikker har i mange år vært klar over hvilke krav som har vært gjeldende i Norge, men de har ikke vært interessert i å tilpasse seg.

Det er trist at Sildelaget er mer opptatt av å legge til rette for utenlandske kjøpere enn å sørge for reelt like konkurransevilkår for de norske.