I et brev til Fiskeridirektoratet sier fiskarlaget seg helt enig i forslaget om å øke overreguleringen for å sikre at kvotene blir tatt og andre fiskeri kan bli avviklet på en best mulig måte utover høsten.

- Norges Fiskarlag ser at forslaget til Fiskeridirektoratet kan synes være en stor overregulering i fisket etter hyse i lukket gruppe, men sett i forhold til hva som ble lagt til grunn fra årets begynnelse, er dette en nødvendig justering, heter det i brevet.

Ut fra en helhetsvurdering har Norges Fiskarlag kommet til at direktoratets forslag vil gi flåtegruppene muligheter til å utnytte sine kvoteandeler, og slutter seg derfor til forslaget om å øke kvotene for fartøy med hjemmelslengde mellom 11 meter og 15 meter og største lengde over 11 meter med 66 prosent. Videre velsigner Norges Fiskarlag også til Fiskeridirektoratets forslag om å øke kvotene med 85 prosent for fartøy med hjemmelslengde over 15 meter og største lengde over 11 meter.