De ubrukte midlene ble lagt inn i Energidepartementet sitt budsjett for 2024, og kom til gjennom budsjettforhandlingene med SV i desember. Nå står de oppført under posten; «Naturkartlegging havvind».

- Vi ble først kjent med dette for kort tid siden, men det er klart det er svært uheldig at disse pengene ikke er tatt i bruk. Vi er allerede i mai måned, og for mange viktige prosjekter og tiltak er det allerede for sent. Vi har ikke tid til å utsette denne kunnskapsinnhentingen til neste år, sier Hanna Bauge, rådgivar i Fiskebåt.

Har bedt om forslag

Energidepartementet har tidligere i vår sendt ei bestilling til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å komme med konkrete forslag om hvordan pengene kan brukes.

Sist uke var Fiskebåt sammen med Fiskarlaget, Offshore Norge og Fornybar Norge i møtet med NVE om dette.

- NVE ønsket innspill rundt hva vi fra fiskerisida mener er viktig å prioritere først. Dette gjaldt både disse 50 millionene, men også forslag til eventuelle tilleggsutredninger i forbindelse med konsekvensutredningene for de 20 områdene, som NVE har foreslått for videre utredning for havvind, sier Bauge.

Det er særlig fokus på områdene som er planlagt åpnet i 2025, som er en utviding av Sørlige Nordsjø II (Sørvind F) og Utsira Nord (Vestavind F) og Vestavind B ved Trollfeltet utenfor Mongstad. Videre også behovet for utredning for neste runde i 2027, der Stortinget og regjeringa har bedt om et område i nord.

Innspill fra Fiskebåt

Fiskebåt har kommet med konkrete innspill til hvordan de avsatte midlene kan brukes i år, og forventer at det blir sett av minst like mye i neste års budsjett.

Hanna Bauge Foto: FISKEBÅT

- Det haster med å komme i gang med å hente inn kunnskap om mulige konsekvenser fra havvind på økosystemene og bestandene våre. Vi har derfor ikke tid til å utsette denne kunnskapsinnhentingen til neste år, sier Bauge.

Her er Fiskebåt og Fiskarlaget sitt forslag til hvordan de 50 millionene kan brukes;

- WindSys – prosjekt gjennom Forskningsrådet / HI. - Fiskeritokt i Sørlige Nordsjø II (fase I) / HI. - Generell forskning på økosystem/bestander, med et særlig fokus på arten tobis. - Forarbeid/forberedelse av studie om elektromagnetisme og påvirkning på larvestadiet hos forskjellige fiskearter. - Overvåking av sjøpattedyr / HI. - Digitaliseringsstrategi mellom Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Kartverket. - Dybdekartlegging gjennom Mareano. - Oppstart av detaljert kartlegging av sjøbunn/sediment/tobis områder med AUV, sammenstilt med biologiske data og fangstdata. - Etablere en ny utlysning gjennom Forskningsrådet som går på forskning relatert til havvind og påvirkning på bestander/økosystemer i Nordsjøen – hvor utlysning og tildeling skjer ila. 2024 med binding av resterende midler til slikt prosjekt gjennom det neste eller de neste årene.