Søknad om forskningskvoter for 2021 må sendes innen 31.10.2020, melder direktoratet.

Forskningskvoter skal som hovedregel ikke tildeles, men det vil i særskilte tilfeller fortsatt være behov for forskningskvoter:

- Uungåelig fangst på forskningsfartøy i forbindelse med forskning, overvåking eller praktiske redskapsforsøk.

- Nødvendig kvantum for praktisk gjennomføring av forskning, overvåking eller redskapsforsøk på innleide fartøy til forskningstokt i tilfeller hvor kommersielle fartøy i aktuell fartøygruppe ikke får tildelt nødvendige kvoter.

- Ved behov for kvoter for gjennomføring av praktiske fiskeforsøk for utprøving av redskap/fangstmetodikk eller seleksjonsinnretninger/fangstutslipp når forvaltningen finner dette nødvendig for iverksetting av tekniske regulering eller kontrolltekniske tiltak.

Det presiseres at:

- Det må være en faglig nær sammenheng mellom prosjekt og forskningskvote/fiskeslag.

- Kvotene skal ikke dekke mer enn nødvendig fangst for en praktisk gjennomføring av forsøket.

- Søker må beskrive behovet for; og den planlagte bruk av kvotene for det enkelte prosjekt.

- Kvoten tildeles spesifikt prosjekt, og kvantum kan ikke omdisponeres.

- Det er ikke adgang til å selge forskningskvoter eller tildele slike til fartøy for kommersielt fiske.

- Eventuell restkvote vil falle bort når forsøkene (forskningstoktet) avsluttes.