I et brev til Olje og energidepartementet gjentar Fiskarlaget sine tidligere krav om at det bør være Olje- og Energidepartementet sitt ansvar å koordinere all seismisk aktivitet i norsk økonomisk sone, slik at fiskernes interesser blir ivaretatt på en bedre måte enn det man opplever i dag.

Norges Fiskarlag viser til at så lenge det ikke skjer, må fiskarlaget selv bruke store ressurser på en slik koordinering.

- Det er svært beklagelig at ikke oljemyndighetene tar større ansvar her, skriver de i brevet.

Ikke oppdatert

- Vi mener petroleumsregelverket ikke er oppdatert og tilpasset utviklingen i annen ressursforvaltningsrett i Norge, fordi petroleumsretten har et ensidig fokus på egen næring hvor det tas lite hensyn til samlet belastning av den samlede aktiviteten i området seismikken skal foregå, sier fiskarlagets fagansvarlige seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Fiskarlaget forlanger at en endring er på plass før årets seismikksesong er i gang for fullt.

Norges Fiskarlag har heller aldri sett at Oljedirektoratet har vurdert naturmangfoldlovens § 10 om økosystemtilnærming, og den samlede belastningen som økosystemet vil bli utsatt for i forbindelse med seismisk aktivitet. Naturmangfoldlovens § 2 fastslår at lovens § 10 gjelder i norsk økonomisk sone så langt den passer.

– Når det gjelder seismikk er det vanskelig å argumentere for at den nevnte bestemmelsen ikke passer, så her har myndighetene en jobb å gjøre, sier Kleven Jakobsen.

Rettslige prinsipper

Fiskarlaget viser også til at når det gjelder arealkonfliktene som kan oppstå mellom fiskeri og seismikk, har man et rettslig prinsipp om sameksistens på norsk sokkel.

- Dette prinsippet må innebære at myndighetene tar en aktiv rolle når meldinger om seismisk aktivitet kommer inn, og ser om aktivitetsnivået i et område på et tidspunkt blir for høyt til at det lar seg forene med sameksistens.

Norges Fiskarlag forlanger at Olje- og energidepartementet tar henvendelser på alvor, og iverksetter tiltak deretter.

- Vi forventer at dette gjøres så raskt som mulig, og før årets seismikksesong er i gang for fullt.