I pressemeldingen slår FHF fast at det er et stort fokus på plastforurensing i havet, og det jobbes på flere plan for å få redusert omfanget. Spøsmålene som nå stilles fra FHF går på hvordan sjømatnæringen kan redusere sine utslipp, samt å få en oversikt over hvor mye avfall som stammer fra sjømatnæringene. Og ikke minst om plasten i havet er av betydning for mattrygghet, fiskehelse og kvalitet.

FHF har valgt å konkurranseutsette arbeidet med å få økt kunnskap om hvordan sjømatnæringen kan redusere utslipp av plast og økt kunnskap om mikroplast og nanoplast i fisk.

Utlysningen er delt i to tema:

Tema 1: Hvordan kan norsk sjømatnæring redusere sine utslipp av plast og mikroplast, og hvilke utfordringer og løsninger finnes knyttet til utslipp av plast og mikroplast fra næringen?

Tema 2: Kunnskap om forekomst av mikroplast og nanoplast i fisk

Konkurranseutsettingen skjer ved at FHF foretar en åpen utlysning. FHF har avsatt inntil 5 millioner kroner totalt for denne utlysningen. 3 millioner for tema 1 og 2 millioner for tema 2. Forutsatt at de oppfyller kriteriene for utlysningen og får tilfredsstillende evaluering tar FHF sikte på å etablere inntil tre prosjekt for hvert tema. Enkeltsøknader skal rettes mot et av temaene.