- Svært få områder i verden, om i det hele tatt noen, er så rike på fisk som kysten fra Lofoten og nordover gjennom Troms og Finnmark. Og hva har skjedd med torsken i Nordsjøen? spør Steinar Eliassen og Fiskekjøpernes Forening i et debattinnlegg.

Ned 90 prosent

Til dette viser de til at torskebestanden i Nordsjøen fikk en kraftig tilbakegang i løpet av 1980-tallet og som er dokumenterer i rapporter fra ICES, Det internasjonale havforskningsinstituttet i København.

- Fangstene har de siste årene ligget på bare cirka ti prosent av det de var frem til begynnelsen av 80-årene. Hvorfor en har opplevd den kraftige tilbakegangen er det ingen som tør si med sikkerhet. Noen hevder at overfiske har skylden. Men var overfisket så mye større på 80- og 90-tallet enn i tidligere år? spør Fifor i depattinnlegget.

Lite forskning

En annen mulig årsak som har vært påfallende lite i fokus, er oljevirksomheten som har pågått i området siden 70-tallet.

- Samtidig med tilbakegangen i torskefangstene har vi sett en sterk økning i seismikkskyting og annen oljevirksomhet, som utslipp av prosessvann og giftige kjemikalier. At dette ikke skulle ha påvirket, og stadig innvirke på det sårbare livet i Nordsjøen, framstår som svært usannsynlig.

Steinar Eliassen som er leder i Fifor, mener det er gjort oppsiktsvekkende lite forskning på dette. Dermed vet ingen sikkert hvilke konsekvenser oljevirksomheten egentlig har.

- Det vi på en annen side vet helt sikkert, er at dersom torskebestanden i nord skulle svikte med 90 prosent, slik som i Nordsjøen, ville det bety at kysten av Nord-Norge nesten legges øde. Det er en risiko vi ikke har råd til å ta.

Umulig konkurranse

Ettersom det i år og neste år investeres omkring 150 milliarder i norsk oljesektor, frykter foreningen at det blir lite ressurser igjen til å investere i andre sektorer i Norge.

I uttalelsen peker de på at det for andre næringer er umulig å konkurrere med de høye lønningene som kan betales i oljeindustrien - en ressurs som det har tatt naturen millioner av år å lage. Det vil derfor bli stadig vanskeligere å få norske mannskaper i fiskeflåten og norske arbeidere i fiskeindustrien.

Frykter tapt kompetanse

Fiskekjøperne frykter kompetanse som er nedarvet gjennom generasjoner, og som ikke kan læres på skolebenken, står i fare for å gå tapt for det norske samfunnet.

- Oljen vil utvilsomt være mest verdifull der den ligger. En gang i fremtiden, når vi er sikre på at oljeaktiviteten ikke vil påføre naturen skadevirkninger, da kan vi kanskje ta opp den oljen som eventuelt måtte være utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I mellomtiden har vi muligheten til å øke verdien av fiskeressursene våre med flere tusen millioner i året, dersom vi forvalter dem riktig, mener Fifor-styret som maner til «føre var» prinsippet.