redaksjonen

I dag legg ICES fram kvoteråda for de store fiskebestandene i Barentshavet – nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse, nordøstarktisk sei, blåkveite og kysttorsk.

– Torskekvoten for i år er på 725 000 tonn. Det er 50 000 tonn høyere enn ICES sitt kvoteråd for 2019. Det var på nesten 675 000 tonn nordøstarktisk torsk, sier havforsker Bjarte Bogstad. Han er Norges representant i ICES sin rådgivende komité (ACOM) og bestandsansvarlig for torsk ved Havforskningsinstituttet.

Bestanden stabiliserer seg

– Det er mange tall å holde styr på for den som ikke holder på med dette til daglig. Da kan jeg oppsummere med at torskebestanden har gått ned fra toppnivået i 2013, men er i ferd med å stabilisere seg, sier Bogstad og fortsetter:

– ICES sitt kvoteråd for nordøstarktisk torsk til neste år er omtrent 15 000 tonn høyere enn rådet for 2019, men det er ikke forskerne som fastsetter kvoten. Det blir gjort i den norsk-russiske fiskerikommisjonen, og der landa de altså på en kvote for i år som ligger 50 000 tonn over rådet fra forskerne.

Kvoterådene for artene i Barentshavet ble lagt fram samtidig som Hjort-symposiet blir gjennomført i Bergen og ble presentert av havforskar Bjarte Bogstad. Foto Gunnar Sætra, HI

Langvarig høgt nivå

De siste årene har kvotene for nordøstarktisk torsk (skrei) ligget på rekordhøyt nivå. Kvotetoppen kom i 2013. Da kunne fiskerne ta 1.000.000 tonn nordøstarktisk torsk. Kvotene har holdt seg på et høyt nivå i mange år fram til nå. Forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet sier det høye kvotenivået de siste årene i stor grad kan tilbakeføres til de gode torskeårsklassene i 2004 og 2005.

– Vi ser at årsklassene etter 2006 er svakere, og da får vi en naturlig nedgang i bestanden, sier Huse.

ICES meiner torskebestanden i Barentshavet er stor, at den blir høstet på bærekraftig vis og at den har full reproduksjonskapasitet.

Flere arter

Bogstad opplyser at ICES anbefaler andringer i kvotene for flere av de andre fiskeartene nord for Stad, det vil si nord for 62. breddegrad.

– ICES anbefaler at hysekvoten blir økt til 215 000 tonn. Årets kvote er på 172 000 tonn. Dessuten går ICES inn for at det kan tas 23 000 tonn blåkveite, og at seikvoten kan økes fra årets kvote på 149 550 tonn til 171 982 tonn, sier han.

ICES anbefaler ikke noen bestemt kvote for kysttorsk nord for Stad. I stedet går anbefalingen ut på at gjenoppbyggingsplanen for denne bestanden blir fulgt opp. For snabeluer og vanlig uer kommer det ikke nye kvoteråd i år, då fjorårets råd gjelder både for 2019 og 2020.

Kvotene for torsk, hyse, blåkveite og snabeluer blir fastsatt av den norsk-russiske fiskerikommisjonen i oktober, mens Norge er alene om å fastsette seikvoten.

Kvoterådet for lodde blir klart rundt 10. oktober.