Råfisklaget har oppsummert forrige ukes omsetningstall. Det største sesongmessige fisket for tiden, er blåkveitefisket. Det tok seg litt opp sammenlignet med uka før med vel 600 tonn omsatt i uke 24. 350 tonn står i rest på periodekvota som er på 5.200 tonn. Dette fisket blir stoppet ved midnatt mellom 24.6 og 25.6.

- Det er seien som står for det største kvantumet levert fersk, med vel 3.500 tonn der det meste, 2.900 tonn, var tatt på not, og en stor andel levert i Vest-Finnmark. Kvantumet var likevel noe ned sammenlignet med uka før, og også torsk- og hysekvantumet ble redusert. Leveransene av kongekrabbe tok seg imidlertid kraftig opp, og det var også økte landinger av kystreke. Store kvanta fryst råstoff landet i uke 24, hvor det meste dreide seg om snabeluer, torsk og reke, heter det i ukesrapporten.

Råfisklagets omsetning i uke 24 er på 265 millioner kroner (foreløpige tall), ned fra 311 millioner kroner uka før. I tallet for uke 24 inngår 52 millioner kroner etter landing fra utenlandske båter, i hovedsak 2.440 tonn torsk fra 6 russiske frysetrålere. Omsetningen for norske båter stod dermed for 213 millioner kroner, fordelt med 132 millioner kroner på fersk og 80 millioner kroner på fryst råstoff.

Tilsvarende for uke 24 i fjor var omsetninga 190 millioner kroner, der utenlandske fangster stod for 12 millioner kroner. Norske fangster utgjorde da 178 millioner kroner, fordelt med 73 på fersk, 103 på fryst råstoff og 2 millioner kroner gjaldt sjøltilvirka tørrfisk.

Totalomsetningen hittil i år øker stadig. I forhold til fjoråret, er meromsetningen for norske båter på vel 2,9 milliarder kroner, fordelt med pluss på 1,95 på fersk- og 0,96 på frystomsetningen. Frystomsetningen pr uke 24 i år er på 3.616 millioner kroner, mens ferskomsetningen er oppe i 5.958 millioner kroner. En stor del av den økte frystomsetningen skriver seg fra sluttspurten i 2021 der kvantumet er omsatt på begynnelsen av 2022. I uke 6 ble det foreløpig satt ukerekord med 275 millioner kroner, en rekord som ble slått i uke 12 da med 290 millioner kroner.

Omsetningen av fryst torsk pr uke 24 i år er 1.755 millioner kroner mot 1.107 millioner kroner til samme tid i fjor, av kvantum på henholdsvis 58.100 og 54.100 tonn. Når det gjelder omsetningen av fersklevert råstoff, drar torsken opp pga. økte priser til tross for redusert kvantum. Kvantum fersk torsk omsatt så langt er 182.400 tonn, mot 188.200 tonn til samme tid i fjor, mens verdien er opp fra 3.023 til 4.464 millioner kroner.

Råfisklagets omsetning for norske båter i uke 24 i år viser (foreløpige tall) for fryst råstoff i perioden 80 millioner kroner, ned fra 141 millioner kroner uka før. I uke 24 var fryst torsk størst i verdi med 32 millioner kroner, fra et kvantum på 880 tonn. Deretter fulgte 670 tonn fryst hyse, der verdien var 14 millioner kroner. 725 tonn fryst sei fulgte så til verdi 13 millioner kroner, og 490 tonn fryst reke der verdien var 11 millioner kroner.