- I regelverket legges sterke begrensninger på å kunne drive fiske på andre kommersielt utnyttbare arter som finnes i områdene innenfor de ulike linjene. Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ber Norges Fiskarlag gjenoppta saken samt at det settes ned enarbeidsgruppe som tar en total gjennomgang av alle sider av gjeldende kysttorskregulering, skriver fylkesfiskarlaget.

Her er styrets vedtak i sin helhet:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til gjeldende kysttorskereguleringder enkelte grupper av fartøy er fratatt alle muligheter til å kunne drive et fiske på andre arter enn torskinnenfor fastsatte grenser. For styret er dethelt urimeligat det for å få til en gjenoppbygging av kysttorskebestanden samtidig skal nedlegges et forbud mot å fiske andre arter. Dette virker sværtlite gjennomtenkt fra forvaltningens side.

Bestemmelsene legger altså sterke begrensninger på å kunne drive fiske på andre kommersielt utnyttbare arter som finnes i områdene innenfor de ulike linjene. Styret mener at dette går ut over både den delen av flåten som direkte berøres samt at det går ut over den lokale fiskeindustrien som får reduserte tilførsler av råstoff – gjerne i en periode av året der det også ellers er lite råstoff som kommer på land.

Styret har tidligere bedt Norges Fiskarlag om å foreta en juridisk vurdering av lovligheten med å totalforby fiske etter andre arter i navnet til kysttorskevernet.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag vil be Norges Fiskarlag ta opp denne saken på nytt med sikte på å også kunne tillate at snurrevadfartøy under 21 meter kan drive fiske på andre arter innenfor fjordlinjene med inntil 5 % bifangst av torsk. En slik tillatelse bør komme så snart som mulig for å sikre aktivitet ut over høsten for flåten og fiskeindustrien.

Styret vil i tillegg be Norges Fiskarlag om å sette ned en arbeidsgruppe som tar en total gjennomgang av alle sider av gjeldende kysttorskregulering.»