Dette er en nedgang på 9000 tonn eller 5,2 prosent fra 2011. Kvoten er i tråd med den etablerte forvaltningsstrategien og rådet fra Det internasjonale råd for havforsking (ICES).

Tross det faktum at fangstkvantumet av sei nord for 62°N de siste årene har vært lavere enn de fastsatte totalkvotene, er det fortsatt noe nedgang i gytebestanden. Forvaltningen av sei bygger på en strategi som ICES i 2007 vurderte til å være i tråd med føre-var-prinsippet. Etter departementet sin vurdering fungerer denne forvaltningsstrategien godt, og seibestanden er forvaltet på ein bærekraftig måte.

Sei nord for 62°N er en norsk bestand, og Norge forhandler ikke med andre land om kvotefastsetting og forvaltningsopplegg.