Norges Fiskarlag har levert et omfattende høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet om den varslede Stortingsmeldingen.

Mange spørsmål

Saksbehandler Jan Henrik Sandberg sier det i Fiskarlagets høringssvar settes en rekke spørsmålstegn ved ensidig tilnærming til vekst i oppdrett uten nødvendig sideblikk til andre næringer.

Norges Fiskarlag ber blant annet om at regjeringen og Stortinget om at hensynet til marine arter og norske fiskere tillegges nødvendig vekt i arbeidet med den varslede Stortingsmeldingen om framtidas oppdrettsnæring.

Alvorlige mangler

Fiskarlaget påpeker blant annet at: «I høringen av melding til Stortinget om videre vekst i norsk oppdrettsnæring foreslås det ingen konkrete tiltak som vil bidra til at det blir tatt nødvendig hensyn til ville marine arter og norsk fiskerinæring. Sett fra Norges Fiskarlags ståsted er det en alvorlig mangel ved høringen at den ikke behandler disse forholdene. Vi konstaterer samtidig at det fortsatt ikke er igangsatt nødvendig kunnskapsinnhenting om effekter av oppdrett og «lusemidler» på marine arter, samt at Norges Fiskarlag fortsatt ikke er hørt i forhold til anmodningene om å forby bruk at flubenzuroner i sjø. Norges Fiskarlag kan derfor ikke støtte opp om noen videre vekst i oppdrettsnæringas produksjonskapasitet på dette tidspunktet.»

Behandles til våren

Høringssvaret fra Norges Fiskarlag er gitt som følge av at regjeringen har besluttet å utarbeide en stortingsmelding for videre vekst i norsk oppdrettsnæring. Hovedmålet med meldingen er å drøfte hvordan en kan øke verdiskapingen gjennom å fremme en forutsigbar kapasitetsvekst. Det slås samtidig fast at veksten må skje innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Meldingen skal etter planen behandles av Stortinget våren 2015.