Partene i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen var i høst enige om en totalkvote for blåkveite på 18 000 tonn i 2012, der Norge får en kvote på 9165 tonn. Av det norske kvantumet er 465 tonn satt av til forsking.

To perioder

Ordningen med at kystflåtens direktefiske etter blåkveite gjennomføres i to perioder om sommeren blir videreført i 2012. Dette for å ta hensyn til varierende fisketilgang langs kysten. Første periode starter 28. mai og andre periode starter 30. juli. Maksimalkvotene økes med 25 prosent til 12,5, 15,0 og 17,5 tonn – avhengig av lengden på fartøyet. Fisket vil bli stanset når en regner periodekvotene på rundt 3100 tonn og 1300 tonn for å være oppfisket. En større del av kvantumet enn tidligere blir altså lagt til første periode, som ei tilpassing til at det da er størst interesse for å delta i dette fiskeriet.

Videreført

Konvensjonelle kystfartøy over 28 meter største lengde kan ikke ha mer enn 17,5 tonn blåkveite som bifangst. Elles er reglene om bifangst av blåkveite videreført, med unntak av at all bifangst av blåkveite som fiskes av kystfartøy under 28 meter utenom direktefisket – også det som måtte være fisket etter at direktefisket er avsluttet – skal gå til fradrag i det enkelte fartøyet sin maksimalkvote.

For havgående konvensjonelle fartøy og trålere blir kvotene økt frå 40 til 50 tonn i 2012. Disse kvotene skal også dekke eventuell bifangst.