I et brev til Fiskeri- og kystdepartementet skriver Fiskebåt at ordningen av flere grunner ikke er framtidsrettet, melder fiskebat.no.

Fiskebåt viser i et brev til departementet til at det er avsatt 2.750 tonn torsk av trålernes gruppekvote til en bonusordning for leveranse av fersk fisk. I tillegg er det avsatt 750 tonn torsk av gruppekvoten til konvensjonelle havfiskefartøyer til en tilsvarende bonusordning.

Torsketrålere som er påmeldt bonusordningen kan etter 2. september 2013 oppnå et kvotetillegg på 106 tonn torsk som skal leveres som rund eller sløyd, hodekappet fersk torsk. Tilsvarende oppnår konvensjonelle havfiskefartøyer et kvotetillegg på 54 tonn torsk.

- Markedet må avgjøre

Fiskebåt er svært kritisk til bonusordningen for havfiskeflåten, som medfører en forskyvning av kvotefordelingen innad i de enkelte fartøygruppene, avhengig av om de enkelte fartøyene kan levere fangsten som fersk fisk. Dette kommer i konflikt med næringens og politikernes ambisjoner om størst mulig stabilitet og forutsigbarhet i kvotefordelingen. Fiskebåt mener at det er markedet som må være avgjørende for i hvilken tilstand råstoffet blir levert.

Ubearbeidd råstoff ut av landet

Fiskebåt viser til at det ikke er stilt krav om videre bearbeiding av råstoffet som blir levert under bonusordningen, og erfaringene fra fjoråret viser at mye av råstoffet som ble levert under ordningen ble eksportert ubearbeidet. Det er dermed vanskelig å få øye på den politiske motivasjonen for ordningen. Bonusordningen gir samtidig et svært uheldig signal til fiskeindustrien som bearbeider sjøfrosset råstoff, og ordningen er på mange måter en hån mot de fiskerne som tradisjonelt bearbeider ferskt råstoff på sjøen.

Vil ha endringer

Fiskebåt mener at det må åpnes opp for at fartøyene kan levere kvotene under bonusordningen i frossen tilstand. Fiskebåt vil også akseptere at det for årets ordning stilles krav om at bonuskvotene som leveres i frossen tilstand skal bearbeides i land. Fiskebåt mener at det må åpnes opp for at bonuskvotene kan bearbeides på sjøen.

Ikke framtidsrettet

Fiskebåt ber Fiskeri- og kystdepartementet om å følge opp denne saken snarest. Fiskebåt håper at den nye regjeringen er opptatt av lønnsomheten i fiskerinæringen, og vil avslutte den forrige regjeringens mislykkede eksperimenter med politisk styring av tilstanden fiskeråstoffet skal leveres i. -Slik politisk styring kan ikke være fremtiden for norsk fiskerinæring, og Fiskebåt forutsetter at ordningen blir avviklet neste år, heter det i brevet, ifølge fiskebat.no.