Sårbar natur, ekstreme værforhold og lite infrastruktur er noen av utfordringene ved å operere i arktisk farvann. Å kunne vurdere risiko på en god nok måte er avgjørende for at det offentlige skal kunne planlegge med gode nok forebyggende sjøsikkerhetstiltak. Alle åtte land som utgjør Arktisk Råd var representert med til sammen nærmere 30 fagfolk da arbeidsgruppen for ulykkesforebygging, beredskap og håndtering av kriser møttes i forrige uke. Det var Norge, ved Kystverket, som sammen med Arktisk Råd inviterte til Ålesund.

Med økende skipstrafikk og mer petroleumsaktivitet i Arktis, blir det en stadig viktigere oppgave å sørge for god sjøsikkerhet. Hvilke risikomomenter må tas med i beregningen når man skal planlegge forebyggende tiltak, er noen av problemstillingene.

Egne utfordringer

Arktis har helt spesielle forhold som det må tas hensyn til når risikoen for skipstrafikk skal beregnes. Lav temperatur og ekstreme værforhold, lite dagslys i perioder, begrenset kommunikasjon og dårlig kartgrunnlag er blant forholdene som gir området egne utfordringer.

Om det skulle skje en ulykke, er det store avstander og begrenset tilgang til assistanse. Konsekvensene av en ulykke vil derfor være større enn i andre farvann. I tillegg er miljøet i Arktis spesielt sårbart, og en ulykke vil kunne ha store miljømessige konsekvenser.

Arktisk Råd ser det som ønskelig at man blir enig om en felles tilnærming til risikoanalyser mellom de arktiske statene, slik at man kan kalkulere risiko for hele Arktis og ikke bare nasjonale farvann.

God risikokartlegging er viktig. Med en dårlig oversikt over den totale risikoen i Arktis, risikerer man å ta i bruk feil virkemidler, men også å prioritere feil mellom sjøsikkerhetstiltakene man har til rådighet. Forebygging av ulykker til sjøs kan være kostnadskrevende, og en god helhetsoversikt vil derfor også være viktig å redusere risikoen for å gjøre feilinvesteringer.

Felles virkelighetsbilde

- Arbeidet vil kunne gi alle statene med grense til Arktis et felles virkelighetsbilde. Det er en stor fordel når medlemsstatene skal planlegge og skalere forebyggende sikkerhetstiltak. En eventuell oljeforurensning som resultat av uønsket hendelse til sjøs i nord følger ikke geografiske grenser, så her har vi felles interesseres i å samarbeide, sier direktør for Sjøsikkerhetsavdelingen ved Kystverkets Hovedkontor, Arve Dimmen.