Fiskeridirektoratet melder at fartøy med hjemmelslengde under 11 meter kan også i 2015 samfiske innenfor de gjeldende kvotene i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N. På sin hjemmeside redegjør de for ordningen og som vi velger å presentere i sin helhet:

Samfiskeordningen innebærer at et fartøy kan fiske hele eller deler av en kvote som er tildelt et annet fartøy. Det andre fartøyet vil ikke ha adgang til å drive fiske så lenge samfisket pågår. Det er adgang til å veksle mellom samfiske og ordinært fiske, men melding må sendes Fiskeridirektoratet på telefaks eller e-post hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.

Det er også adgang til å veksle mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, så lenge det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.

Hvem kan delta - hjemmelslengde

Det er kun fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter som kan delta i samfiskeordningen for torsk, hyse og sei nord for 62°N. Fartøy med hjemmelslengde over 11 meter med strukturkvoter under 11 meter kan ikke delta i ordningen.

Dersom det ene fartøyet har en største lengde under 11 meter og det andre fartøyet har en største lengde over 11 meter, påvirkes ikke kvoteberegningen av hvilket fartøy som er aktivt (er i fiske) eller passivt. Kvoten vil således ikke opp- eller nedjusteres etter hvilket fartøy det fiskes med i samfiskelaget.

Ingen skjæringsdato

Tidligere har det ved samfiske med egne fartøy vært et krav at begge fartøy må ha vært i eie før en bestemt skjæringsdato. Det stilles ikke et slikt krav i 2015. Det gjelder heller ikke noen skjæringsdato for fartøy som deltar i samfiske med ulike eiere.

Aktivitetskrav

For å kunne delta i samfiskeordningen må eieren av fartøyet ha hatt anledning til å delta i fisket med et fartøy i 2013 eller 2014, og levert følgende minimumskvanta av torsk i ett av disse årene:

HjemmelslengdeMinimumsfangst for ett av årene 2013 eller 2014
Under 7 meter4 tonn
7 – 7,9 meter5 tonn
8 – 8,9 meter6 tonn
9 – 9,9 meter7 tonn
10 – 10,9 meter8 tonn

Aktivitetskravet retter seg mot eieren av fartøyet som skal delta i samfiskeordningen. Det er altså ikke kvalifiserende å eie et fartøy som fisket et tilstrekkelig kvantum torsk ved tidligere eier.

Dersom man vil drive samfiske med et fartøy som har vært passiv deltaker i et samfiskelag i 2013 eller 2014, skal fangst som er registrert på fartøyet gjennom samfiskeordningen telle med i vurderingen av om kravet til minimumsfangst er oppfylt.

Ved samfiske med egne fartøy må eier ha hatt adgang til å delta i fisket med to fartøy i 2013 eller 2014, og levert de ovenfor nevnte minimumskvanta med to fartøy i ett av årene.

Bakgrunnen for aktivitetskravet er et ønske om å unngå at samfiskeordningen brukes til å aktivere deltakeradganger der kvotene ellers ikke blir utnyttet, slik som var tilfelle med den tidligere driftsordningen.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan dispensere fra aktivitetskravet. Det må i så fall sendes søknad med begrunnelse for hvorfor man ønsker dispensasjon. Dispensasjonsadgangen skal avhjelpe tilfeller hvor det ikke er mulig, eller det vil virke urimelig å kreve levering av torsk i det omfang forskriften fastsetter.

Fartøyeier må stå om bord under samfisket

Fartøyeier må stå om bord mens fartøyet deltar i samfisket. Det foreligger med andre ord ingen adgang til å benytte seg av annen høvedsmann enn eier mens samfisket pågår. Dersom samfiske foregår mellom fartøy med to ulike eiere er det et vilkår at eierne av begge fartøyene står om bord i fartøyet som fisker, og begge må underskrive landings- /sluttseddel.

Fartøyet er bundet til samfiskelaget i 2015

Hvert fartøy kan kun delta i ett samfiskelag i 2015. Dersom et fartøy i samfiskelaget skiftes ut med et annet fartøy, kan eieren imidlertid fortsette med erstatningsfartøyet i samme samfiskelag.

Dersom eieren av et fartøy som deltar i et samfiskelag selger fartøyet sitt for videre drift (ikke utskiftning), vil eieren av det andre fartøyet i samfiskelaget verken kunne fortsette å samfiske med fartøyet som har fått ny eier, eller finne et nytt fartøy å samfiske med i 2015.

Med eier menes den som direkte eller indirekte gjennom foretak har hatt mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet registrert i merkeregisteret.

Dersom ingen fysisk person har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet, ses det hen til en konstellasjon av fysiske personer som direkte, eller indirekte gjennom foretak, har mer enn 50 prosent av eierandelene i fiskefartøyet.

Gjennomføring av samfiske

Innenfor hvert fartøys kvote bestemmer fartøyeierne hvordan fangst av torsk, hyse og sei skal fordeles (kvotebelastes) mellom de to fartøyene, og fordelingen kan være forskjellig for hver landing.

Det skal fylles ut en landings-/sluttseddel for hvert av fartøyene i samfiskelaget, som angir hvor mye av fangsten med torsk, hyse og sei som skal registreres på det enkelte fartøy. Fangster av andre arter registreres på vanlig måte på det fartøyet som fisker.

Må sende påmelding

Det er ikke nødvendig å søke om å få delta i samfiskeordningen, men det er et krav at Fiskeridirektoratet mottar påmelding før fisket tar til.

Meldingen må inneholde opplysninger om hvilke fartøy som skal samarbeide om fiske (samfiskelaget), hvilket av dem som skal drive fiske (aktivt fartøy) og hvilket som ikke skal fiske (passivt fartøy), hvem som eier fartøyene, dato for når samfisket starter og når det skal opphøre.

Dersom det veksles mellom hvilket fartøy som er aktiv og hvilket som er passivt i samfiskelaget, må det meldes fra til Fiskeridirektoratet om hvilket fartøy som til enhver tid er aktivt.Fartøy som veksler mellom samfiske og ordinært fiske må sende melding til Fiskeridirektoratet hver gang samfisket påbegynnes eller stoppes.