Norges Fiskarlag har bedt miljøforvaltningen ta tak i den manglende oppfølgingen av avfallsløsninger og avfallsplaner i norske havner så raskt som mulig. Fiskarlaget har også bedt om en tilbakemelding på hvordan fylkesmennene har fulgt opp arbeidet med avfallsløsning i havn i 2018, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Norges Fiskarlag peker på at arbeidet med å hindre forsøpling av havet har fått stadig større oppmerksomhet, spesielt avfallet som kommer fra fiskerinæringa selv.

- I den forbindelse har vi en lang stund vært oppmerksom på manglende avfallsløsninger og avfallsplaner i mange norske havner. Vi har fått tilbakemelding fra flere av våre medlemslag om havner med manglende eller dårlige løsninger for å kvitte seg med søppel, samt dårlige løsninger for kildesortering, skriver saksansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen i et brev som er sendt til både Klima- og miljøverndepartementet, Miljødirektoratet og til fylkesmennene.

I brevet understrekes det at norske havneeiere i enkelte tilfeller krever inn avgift for en tjeneste de ikke leverer. Det strider mot både regelverket og den alminnelige rettsfølelsen, påpekes det i brevet.

21. april 2017 hadde Miljødirektoratet en nyhetssak på sine hjemmesider der det ble slått fast at halvparten av norske havner mangler avfallsplaner, og at Miljødirektoratet har satt i gang en aksjon i regi av fylkesmennene for å følge opp havnene som fremdeles ikke har sendt inn sine planer til godkjenning.

Norges Fiskarlag er ikke kjent med at situasjonen har bedret seg i særlig grad, etter pressemeldingen om nevnte oppfølging. Som medlemsorganisasjon for norske fiskere kan vi ikke lenger se på at dette er et saksområde som ikke synes å bli tilstrekkelig prioritert.

– I brevet som er sendt ber vi om at miljøvernmyndighetene følger opp denne saken så raskt som mulig, sier Kleven Jakobsen.