I en rapport som omhandler menneskerettighetsbestemmelsene for sjøsamer tar Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter til orde for at sjøsamer må gå foran nordmenn når rettigheter til fiske i havet skal fordeles. Det melder NRK.

«Sjøsamenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske, bør lovfestes.Det samme gjelder retten til en positiv forskjellsbehandling ved tildeling av kvoter og tilsvarende, hvis dette er nødvendig for ivaretakelsen av sjøsamenes materielle kulturgrunnlag», heter det i rapporten fra NNIM.

Ifølge NRK vises det i rapporten til at Stortinget i 2012 avviste Kystfiskeutvalgets innstilling om at sjøsamer har historiske fiskerettigheter i fjord og sjø i Finnmark. NNIM mener dette var en feil slutning av Stortinget.

– I sine avsluttende bemerkninger fra 2015 ga FNs rasediskrimineringskomité uttrykk for at de lovendringene som ble gjort av Stortinget i 2012 ikke i tilstrekkelig grad anerkjente at sjøsamene hadde etablerte rettigheter til fiske og andre fornybare marine ressurser langs kysten i sjøsamiske områder, fremkommer det av rapporten, ifølge NRK.