Først og fremst gjelder det fiskere som har vært sykemeldt og ikke klart å ta minstekravet på fangst for 100.000 kroner.

Dispensasjonsadgang

Norges Kystfiskarlag ber derfor at det innføres dispensasjonsadgang for fiskere i kongekrabbefisket, slik det er i andre fiskerier i Norge.

- Norges Kystfiskarlag er for profesjonalisering i kongekrabbefisket og støtter fortsatt etableringen av en ny modell for tildeling av deltakeradgang og kvote for kongekrabbe, skriver kystfiskarlaget i en pressemelding. Men samtidig påpeker de at det ikke er tatt høyde for fiskere som i kvalifiseringsperioden har vært sykemeldt. Det ber de Fiskeridirektoratet gjøre noe med.

De minste må fiske mer

Samtidig peker kystfiskarlaget på et annet moment de mener er urettferdig. Nemlig at kravet til kvalifisering måles i kroner og ikke i kilo.

- Man kan spørre seg hvordan mobilitet og minstepris kan ha innvirkning på hvordan våre medlemmer blir berørt. Ett større fartøy vil i stor grad ha mulighet til å velge hvor det fiskes og leveres etter hvor det er god pris for fisken. Forskjellene i kvalifiseringsfisket for kvotefaktor kan dermed bli stor. For eksempel må ett lite fartøy med redusert mobilitet levere fisk til minstepris 15 kr, noe som medfører at han må fiske ca. 6700 kilo torsk. Ett større fartøy med større mobilitet kan oppnå pris på 25 kr, og behøver fiske 4000 kilo torsk. Dette er nesten bare halve kvantumet av hva en mindre båt må fangste. Norges Kystfiskarlag har etter endringene i regelverket tatt denne problemstillingen til Fiskeridirektoratet. Tilbakemeldingen var at dette skulle vært spilt inn i høringsrunden. Norges Kystfiskarlag ønsker poengtere at denne problemstillingen var spilt inn i vårt høringssvar, og er kritisk til at det ikke er tatt stilling til konsekvensene av å fjerne dispensasjonsadgang på ett slikt grunnlag.