Det er Fjordfiskenemnda som tidligere i år foreslo å sette tak på de mange dispensasjonene fra fjordlinjebestemmelsen. I september sendte departementet dette forslaget videre ut på høring.

Som kjent skal fartøy over 15 meter i utgangspunktet ikke fiske innenfor fjordlinjene, men dispensasjonene – og konfliktene – har vært mange.

Intensjonen bak forbudet fra 2012 er at lokal flåte med mindre fartøy skal kunne nyttiggjøre seg lokale fjordressurser uten for sterk konkurranse fra større fartøy, samt å sikre en bærekraftig høsting av sårbare fjordressurser.

Med den nye dispensasjonsadgang etablert, har departementet fastsatt den øvre fartøystørrelsen for unntaket i notfisket etter sild til 21 meter. Bak denne grensa ligger vurderinger fra Havforskningsinstituttet, som er bekymret for at en større lengdegrense kan gi for høyt fiskepress på kystnær sildeyngel og lokale sildebestander.

Departementet har videre fastsatt en øvre lengdegrense på 28 meter for unntaket i makrellfisket fra Troms og sørover. For unntaket i fisket med konvensjonelle redskaper, det vil si andre redskaper enn snurrevad - etter andre fiskeslag enn torsk - fastsettes det en øvre lengdegrense på 21 meter, og for unntaket i seinotfisket en øvre lengdegrense på 28 meter. For øvrig videreføres unntakene for fiske med reketrål og med teiner etter kongekrabbe.

Departementet vil påpeke at dette er en løsning som skal gjelde inntil videre, og at det derfor ikke settes noen utløpsdato i forskriften.

Fjordfiskenemnda har understreket at de forslagene som ble fremlagt våren 2014 var ment som midlertidige, og at spørsmålene vil bli undergitt en grundigere behandling.

Departementet vil vurdere nye forslag fra Fjordfiskenemnda når dette foreligger, heter det i departementets redegjørelse.

Mer om fjordlinjeforskriften her.