Dette er de viktigste kravene fra landsstyret i Norges Fiskarlag, som mandag gjennomgikk strukturkvoteordningene i kystflåten.

- Kvotesammenslåing og uttak av fiskefartøy har også sine negative sider ved at noen av mannskapene mister sine arbeidsplasser, og fiskerimiljø i enkelte lokalsamfunn blir borte. Det finnes imidlertid ikke noe reelt alternativ til strukturkvoteordningene, heter det i vedtaket.

Laget mener det er urimelig at flåten får geografiske ulikheter i form av fylkesbindinger, og krever at fylkesbinding «snarest oppheves».

- For å omgå dette vilkåret har vi sett eksempler på at enkelte fartøyeiere i ren «desperasjon» har valgt å flytte hele sin virksomhet ut av et geografisk område og inn i et annet, noe som både er svært kostnadskrevende, og i tillegg innebærer mye byråkratiske prosesser og andre praktiske forhold. Fiskarlaget ønsker ikke at næringen blir tvunget til å utvikle seg gjennom denne type «tilpasninger», skriver laget i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fjernes fylkesbindingene, vil laget ha i alt åtte torske- og sildkvoter per fartøy over 11 meter, med skala fra seks torsk og to sild til fire kvoter av hver sort.