Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning til bruk av føringstilskudd til innfrakt av ubearbeidet/ukonservert slog fra førstehåndskjøper til anlegg som kan nyttiggjøre seg dette råstoffet til produksjon av mel/olje eller annen produksjon.

Fraktavstand settes til minimum 10 km, og sats 20 øre pr kg, gjeldende for en periode fra 1. mars 2017 og til påske, innenfor avsatte ramme på kr 500.000,-. Kjøper må fylle ut søknad om føringstilskudd på www.rafisklaget.no Dine sider under fane søknadsskjema, før føringen starter.

Når kjøper har fått tilsagn om tilskudd, skal kvantum som er tilskuddsberettiget påføres i rubrikk for kvantum og knyttes mot fraktbrev, hvor navn på mottaker framkommer.

- Vi gjør oppmerksom på at ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom avsatte ramme ikke strekker til, heter det i meldingen som er signert ass. direktør Svein Ove Haugland og omsetningssjef Willy Godtliebsen.