Det mener Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

- Regjeringa har derfor besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører, sier hun.

- Lostjenesten er et viktig sjøsikkerhetstiltak, som legger viktige rammebetingelser for sjøtransporten. Regjeringa er opptatt av at vi har en fremtidsrettet, kostnadseffektiv og brukervennlig lostjeneste. Det helt avgjørende at lostjenesten ivaretar sjøsikkerheten og miljøet langs vår sårbare kyst på en god måte. Samtidig skal vi tilrettelegge best mulig for næringsaktivitet langs kysten, og for å få mer transport over på sjø, sier Berg-Hansen.

- Lostjenesten er et av våre viktigste sjøsikkerhetsrettede tiltak, men har i de senere årene stått ovenfor flere utfordringer. Som en illustrasjon på dette har det vært nødvendig med avgiftsøkninger som til tider har ligget over forventet prisutvikling. Det har også vært reist spørsmål om omfanget av lostjenesten, og om farledsbevisordningen kan erstatte bruk av los. I tillegg er det en teknologisk utvikling innen navigasjonsutstyr og kompetanse ombord på fartøy som trafikkerer norskekysten.

-Utvalget skal etter planen avgi sin NOU mot slutten av neste år, og det jobbes nå med sammensetningen. NOU-en fra utvalget vil være et viktig og helt sentralt innspill i regjeringens arbeid med å videreutvikle lostjenesten, sa Berg-Hansen.