PRESSEMELDING:

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Sjømatklyngen Senja, tirsdag den 12. februar 2019

Den nye regjeringa slår i Granavolden-plattformen fast at «.... det er en klar sammenheng mellom samferdsel og næringsutvikling, særlig i Distrikts-Norge. Regjeringen vil derfor fortsette den sterke satsingen på samferdsel og kommunikasjon i hele landet. Blant annet vil regjeringen vurdere i kommende NTP hvordan staten kan bidra til at enkelte fylkesveier med høy andel tungbiler og eksport best mulig kan rustes opp ...» Senja har de tyngst sjømattrafikkerte fylkesveiene i nord. Her vokser sjømatvolumene - og dermed transportbehovene - raskere enn andre steder og i et mye høyere tempo enn noen kunne forutse. Fra 2016 til 2017 økte sjømattrafikken på Senja med 300 nye lastebiler hver måned. Nye store industrietableringer tilsier at veksten i årene framover vil bli enda større. Samtidig er standarden på veiene noe av det dårligste som er i landet. Majoriteten av trafikken går i løpet av tre-fire hektiske vintermåneder, når vær og føreforhold er på sitt mest ekstreme. Det er særlig i denne perioden næringslivet taper penger grunnet manglende fremkommelighet, i det som fra 2020 vil bli en av Norges største sjømatkommuner; nye Senja kommune. Samferdselsdepartementet har bedt regionale veimyndigheter om å utrede flaskehalsene for sjømatnæringa på Senja, ei bestilling som blei bekrefta av statsminister Erna Solberg på Husøydagan sist høst. Utredninga skal leveres våren 2019 og vil bli en del av regjeringas beslutningsgrunnlag for hva som kan og bør gjøres med viktige eksportveier for norsk sjømat. Samferdselsminister Jon Georg Dale kommer tirsdag den 12. februar 2019 for å se, oppleve og få presentert virkeligheta slik den er for sjømatnæringa på yttersia av Senja i vintersesongen. Store volum skal inn og ut - mellom 100 og 150 lastebiler om dagen - når det topper seg med skreisesong og sildefiske, samtidig som lakseslakteri, rekefabrikker og filetanlegg driver sin vante produksjon.Regjeringa har vært tydelig på sitt engasjement rundt framkommeligheta for norsk sjømat på veinettet og Sjømatklyngen er svært fornøyd med at statsråden prioriterer å besøke sjømatbedrifter og transportører på Senja, når det står på som verst.