- At også maritim sektor har fokus på miljø, bidrar til å ansvarliggjøre denne sektoren. Dette mener Arbeidsutvalget også gjenspeiles i handlingsprogrammet, blant annet at det søkes om å få flyttet transport av gods fra vei til sjø, skriver lagets arbeidsutvalg i en uttalelse, og fortsetter:

- Det samme gjelder at Kystverket foreslår tilskuddsordninger for å utvikle mer effektive og miljøvennlige havner. Blant annet vil Arbeidsutvalget peke på at det også innenfor fiskerinæringen arbeides med å satse på delvis el-drevne fiskefartøy og dermed er det viktig at det er el-anlegg tilgjengelig som kan bidra til effektiv lading av disse fartøyene.