- Vi registrerer og har registrert den økende iveren fra norske myndigheter, politikere og oppdrettere om å øke volumet på oppdrettsfisk. Her ved videre økning på oppdrett av laks og ørret og andre arter som kveite, torsk etc, heter det i et vedtak fra.

Argumentet for denne økningen av oppdrettsfisk er at verden trenger mat, dette argumentet om å fø verden må legges bort etter årsmøtets mening, dette er ikke Norges ansvar alene. Årsmøtet vil minne på hva kong Harald sa i nyttårstalen for få år siden, at Norge alene kan ikke fø hele verden, heter det videre.

- Vi er skeptisk til de planer som verseres i mediene angående nye lokaliteter, det være seg kyst- og fjordnært eller til havs.

Flere vil legge beslag på fiskefelt

Arealkonfliktene øker siden det ikke bare er oppdrettsnæringen som vil inn områder som brukes til tradisjonelt fiskeri. Her kommer planer om havvind og andre næringer som vil inn i samme områder. Årsmøtet mener en må stoppe opp litt og tenke over hva en vil sette i gang med. Vil en starte noe som kan få uante konsekvenser for fremtiden. Dette er vel heller ikke konsekvensutredet som mye annet når det gjelder fiskerinæringen, hvilken påvirkning vil det ha å si på økosystemene og de fornybare ressursene i havet med denne iveren etter økning på oppdrettsvolum. Det hevdes at oppdrettsnæringen er bærekraftig, er den egentlig det, spør Bø Kystfiskarlag.

- Vi er skeptisk, for hvor bærekraftig er det når en går lenger ned i næringskjeden i havet for å fangste rødåte som mat til oppdrettsfisk. Rødåta er viktig for de viltlevende ressursene i havet, dette vet årsmøtet siden Lofoten og Vesterålen er et av de viktigste gyte- og oppvekstområder for de viktigste fiskeartene for nasjonen Norge. Hvor bærekraftig blir det med en økning av forurensning, luseproblem, dyrevelferd som er mer aktuelt de senere årene og som nevnt økende arealkonflikter. Dette ved åpne oppdrettsanlegg, ved lukkede anlegg kan en minske forurensning og luseproblemet, arealkonflikter kan reduseres, mener årsmøtet i Bø Kystfiskarlag.

Skvises ut

Årsmøtet registrerer at hver gang en ny lokalitet godkjennes av Fiskeridirektoratet, står det følgende i mange vedtak, omsøkte etablering ikke kommer i vesentlig konflikt med fiskernes bruksinteresser. Dette svarer kan se ufarlig ut, men når en ser i et større perspektiv så er det ikke slik. For hver gang et slikt svar gis i en kommune så er plutselig fiskerne og den fornybare ressursen som fiskerne fisker på skviset ut av sine nærområder som er brukt i generasjoner langt tilbake i tid. Her viser årsmøtet til siste utvidelse gjeldende oppdrettslokaliteten ved Gaukværøya og den nye oppdrettslokaliteten ved Flagskallen. Disse lokalitetene er i eller nær gyte- og oppvekstområder, beiteområder for fisk og fiskeriområder for passive fiskeredskaper og reketrål, altså aktive fiskeredskaper.

- Vi krever igjen at når det sies at oppdrett skal være bærekraftig, så må det vises med handling og en må gå forsiktig frem.

- Vi gjentar våre krav om lukkede oppdrettsanlegg, det være seg på land eller i sjø her fortrinnsvis nære sine basestasjoner for det enkelte selskap. Med lukkede oppdrettsanlegg vil dette være et pluss for miljøet med null forurensning til sjø, oppsamling av slam vil bli en ressurs som kan utnyttes til diverse formål. Luseproblem reduseres kraftig når en henter vann i dypere vannlag enn der lus ikke oppholder seg. Utnyttelsen av pellets fôr blir bedre ved lukkede anlegg. Arealkonflikter kan reduseres, mener årsmøtet i Bø Kystfiskarlag.