Det skriver Norges Fiskarlaget i sitt høringssvar.

Norges Fiskarlag mener søknaden om etablering av en stor havvindturbin ved Bragefeltet må avvises, og at det er mange gode grunner for det.

Brage er det som på petroleumsspråk omtales som et svært modent olje- og gassfelt. Det er nå nesten er tomt for utvinnbare ressurser. Klimaeffekten framstår derfor som svært overvurdert, samtidig som tiltakshaverne legger opptil at statens skal bidra til å finansiere 80 og 90 prosenten av kostnaden ved en stor vindturbin.

Brage Havvind er i tillegg omsøkt i et svært viktig fiskeområde, og i et viktig gyteområde. Dette er ikke i samsvar med de overordnede prinsippene for sameksistens til havs, som næringene og regjeringen nå er enige om.

Må bygge på plan

Også Norges Fiskarlags landsmøte har vært tydelig på at utbygging av vindkraftverk i våre farvann i størst mulig grad må skje gjennom de ordinære åpningsprosessene. Da kan utbyggingene følge en helhetlig plan, og de vil være basert på bedre og mer oppdatert kunnskap.

-Brage Havvind er ikke et slikt prosjekt, påpeker vi i høringssvaret som er oversendt til Energidepartementet – og som du kan lese i sin helhet nedenfor.

Minst rasjonelle

I Norges Fiskarlags høringssvar i saken har vi derfor uttalt at Brage Havvind det minst rasjonelle prosjektforslaget Norges Fiskarlag og medlemslagene hittil har vurdert.

Dersom Energidepartementet, mot formodning, gir konsesjon til dette prosjektet, så vil det sette den gode dialogen mellom norsk fiskeri- og havvindnæringa betydelig tilbake, påpeker vi.

Vi har i vårt høringssvar, sammen med våre medlemslag Fiskebåt og Sør-Norges Fiskarlag bedt om at Energidepartementet snarest mulig avslår forslaget om Brage Havvind.

Brage er et olje- og gassfelt om lag 100 km vest av Øygarden i Vestland fylke. Brage Havvind er tenkt lokalisert 3 km øst av selve Brage-plattformen.

Konsekvensutredningen viser ikke til noe kostnadsbudsjett for Brage Havvind. I forslaget til utredningsprogram (februar 2022) ble investeringskostnadene anslått til 2 milliarder kroner.

OKEA legger opp til at søknaden om Brage Havvind skal behandles etter petroleumslovens bestemmelser. Da vil staten i utgangspunktet måtte finansiere 78 prosent av utbyggingskostnadene gjennom oljeskatt-støtte.