Meldingen om Havforskningsinstituttets høringsinnspill til gruveselskapets avfallshåndteringsplan kommer dagen etter det ble kjent at gruveselskapet har mistet sin bankpartner Nordea - nettopp av bærekraftshensyn.

Les også: Trekker seg fra omstridt gruveprosjekt

- Havforskningsinstituttet (HI) kan ikke se at avfallshåndteringsplanen innebærer nye momenter angående gruvevirksomhet i Engebøfjellet, med tilhørende deponering av gruveavfall i Førdefjorden, samt fare for påvirkning av Grytaelva som har sitt utløp i gytefeltet og oppvekstområdet for kysttorsken i Redals- og Liavika. HI minner igjen om konsekvensene for det marine økosystemet ved dumping av finpartikulært materiale og kjemikalier, som f.eks. SIBX, i Førdefjorden, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Videre gir ikke avfallshåndteringsplanen etter Havforskningsinstituttets syn god sikkerhet for at miljøforhold i Grytaelva ikke vil kunne påvirkes negativt, skriver HI i sin høringsuttalelse til Miljødirektoratet.

Slik oppsummerer havforskerne sine innspill:

  • Overvåkning og tiltak av Grytaelva og Redalsvika mot utslipp av finpartikulært materiale, oljesøl og ammonium fra rester av sprengstoff er utilstrekkelig beskrevet.

  • Det er uklart hvordan sedimentasjonsbassenget for partikler som skal håndtere avrenning fra landdeponiet i Engebødalen, vil fungere, inkludert under episoder med ekstremnedbør.

  • Det er også uklart om Grytaelva vil få redusert vannføring, hvor vann fra sedimentasjonsbassenget vil ende opp, og hvilke kontrolltiltak som vil iverksettes ved overskridelse av grenseverdier her.

  • Det mangler en god beskrivelse av størrelsesfordelingen av mineralpartiklene i avgangsmassene, noe som er nødvendig for å vurdere partikkelspredning.

  • Det bør settes mer fokus på alternativ bruk av gruveavfallet med sirkulær økonomi som målsetning.

  • Det er ikke tatt hensyn til mulige utslipp av mikro- og nanoplast.

  • De positive forventningene til rehabiliteringen av sjødeponiet etter endt deponering mangler etter HI sitt syn en solid faglig forankring.

  • Flotasjonsprodukt som inneholder Sodium Isobutyl Xanthate (SIBX), bør håndteres og destrueres som spesialavfall i stedet for å slippes ut med avgangen.

  • Håndtering av borevann fra dagbrudd og underjordisk drift er ikke omtalt.

  • Angående overvåkning av miljøtilstand mangler det etablering av referansestasjoner. Videre er det et usikkerhetsmoment knyttet til finanseringen av overvåkningen etter drift.

Les hele høringsbrevet her.